Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie

 • Cena kurzu
  433.2€
 • Najbližší termín
  05. - 08. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Analýza dlhopisov – oceňovanie a účtovanie

Ciele

Vysvetliť rôzne faktory vplývajúce na cenu dlhopisov, prakticky naučiť účastníkov oceňovať a preceňovať dlhopisy, ako aj účtovať dlhopisy v súlade s aktuálnym znením opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, NBS a ďalšie finančné inštitúcie. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú s dlhopismi v útvaroch bankových a úverových obchodov a v učtárňach. Predpokladajú sa vstupné vedomosti z matematiky na úrovni ekonomickej univerzity, štandardné ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL a základov účtovníctva. 

Obsah seminára

 • Oceňovanie dlhopisov a faktory vplývajúce na ich cenucena dlhopisu v deň emisie

        - cena dlhopisu v deň emisie
        - cena dlhopisu medzi výplatami kupónov
        - stanovenie efektívnej úrokovej miery
        - preceňovanie dlhopisov pomocou efektívnej úrokovej miery
        - oceňovanie dlhopisov s nepravidelným výnosom
        - oceňovanie dlhopisov držaných do splatnosti
        - oceňovanie dlhopisov určených na obchodovanie
        - REPO operácie
        - durácia (priemerná doba splatnosti)
        - konvexita

 • Využitie funkcií programu MS Excel pri oceňovaní a preceňovaní dlhopisov
 • Účtovanie dlhopisov

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc. – odborník v oblasti obchodovania s cennými papiermi
Ing. Eleonóra Vajdová – odborníčka v oblasti účtovania cenných papierov

Dĺžka trvania

3,5 dňa

Aktuálne termíny

05. - 08. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
 

Harmonogram

prezentácia:                     5. 11. 2018           8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        5. 11. 2018           9.00 h
vyučovanie denne:                                         9.00 h – 16.00 h
ukončenie seminára:       8. 11. 2018         12.00 h

Cena

361 € bez DPH
433.2 € s DPH

Variabilný symbol

1757

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.