Vývoj finančných trhov z pohľadu štatistika

 • Cena kurzu
  236.4€
 • Najbližší termín
  22. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Vývoj finančných trhov z pohľadu štatistika

Ciele

Oboznámiť účastníkov s kvantitatívnou analýzou finančných trhov. Hlavným zameraním je odhad a predikcia štatistických vlastností finančných časových radov, najmä volatility a korelácie cien. Matematické metódy sú aplikované na reálnych finančných údajoch.

Účastníci

Seminár je určený zamestnancom finančných inštitúcií zaoberajúcich sa riadením rizika, obchodovaním na finančných trhoch a tvorbou portfólia. Predpokladom sú sa základné vedomosti z matematiky a štatistiky.

Obsah seminára

 • Cena finančných aktív
  • teória náhodných procesov: distribúcia cien, diskrétny a spojitý prístup, závislosť v čase
  • empirické vlastnosti: absencia autokorelácií cien, ťažké chvosty, agregačná normalita atď.
 • Volatilita cien
  • pozorovanie: zhlukovanie volatility, asymetrické reakcie
  • modelovanie: historická volatilita, realizovaná volatilita, GARCH modely
  • využitie: riadenie rizika
 • Korelácia cien
  • pozorovanie: silná závislosť medzi niektorými aktívami
  • modelovanie: kointegrácia, ARIMA proces, Ornstein-Uhlenbeckov proces
  • využitie: obchodná stratégia „pairs trading“, optimalizácia portfólia

Lektori

Mgr. Vladimír Holý – skúsený odborník na danú problematiku, VŠE Praha

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

197 € bez DPH
236.4 € s DPH

Variabilný symbol

1774


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.