Finančné modelovanie v MS Excel

 • Cena kurzu
  348€
 • Najbližší termín
  28. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Finančné modelovanie v MS Excel

Ciele

Tvorba finančného plánu, vyhodnocovanie scenárov, odpovede na otázky Čo keď?, citlivé analýzy a evaluácia rizík, to sú základné typy úloh spojených s riadením každej organizácie. Nástroj, ktorý väčšina organizácií využíva pre riešenie týchto úloh je finančný model na báze aplikácie MS Excel. 
Zostavenie správneho, efektívneho a spoľahlivého modelu, ktorý zodpovedá potrebám organizácie a umožňuje úspešné zvládnutie nielen vyššie uvedených úloh si vyžaduje správnu kombináciu viacerých faktorov. Okrem predpokladanej detailnej znalosti vzájomných interakcií a väzieb obchodného modelu danej spoločnosti a výbornej znalosti programu MS Excel je to aj poznanie a dodržiavanie správnych princípov a postupov pri vývoji a tvorbe modelu. V neposlednom rade je to aj metóda – spôsob, akým je model postavený. 
Odborný seminár poskytne účastníkom nielen návod na zostavenie efektívneho a spoľahlivého modelu, ale formou praktických ukážok zoznámi účastníkov s riešením viacerých problémov s ktorými sa pri tvorbe finančného modelu môžu v praxi stretnúť. 

Účastníci

Manažéri a špecialisti útvarov finančného plánovania a reportingu, interní a externí finanční analytici, špecialisti a súdni znalci pre odbor oceňovanie podnikov, ako aj všetci záujemcovia o zostavenie riešenia pre finančné modelovanie na platforme MS Excel. 

Obsah seminára

 • Úvod do finančného modelovania
  • fázy tvorby finančného modelu
  • špecifikácia modelu, projektovanie modelu
 • Microsoft ako platforma pre finančné modelovanie
  • výhody a nevýhody použitia základných metód práce s MS Excel
  • klasické tabuľky a vzorce, zápis VBA, matice a oblasti
 • Nástroje a metódy v MS Excel pre finančné modelovanie
  • modelovanie histórie/súčasnosti/budúcnosti
  • kontingenčná tabuľka ako vstup a výstup modelu
  • využitie pomenovaných oblastí a maticových vzorcov, maticové vzorce
  • efektívna práca s oblasťami – Name manager, význam podčiarnika pri modelovaní
 • Metódy predikcie budúceho vývoja
  • manuálne vstupy, indexovanie
  • extrapolácia trendov na základe historických údajov
  • lineárna extrapolácia, analýza regresie údajov a jej využitie pri modelovaní
 • Prípadová štúdia
  • príprava tvorby modelu, analýza údajov/zdrojov pre finančný model
  • identifikácia základných logických celkov modelu a ich väzieb
  • štruktúra modelu, vstupy a zdrojové údaje, vzorce a výpočty
  • špecifikácia výstupu modelu, časová os modelu
 • Tvorba modelu a jeho testovanie
  • funkčnosť, logika a stabilita modelu, Zero case
  • Kontrola chýb a konzistentnosti vzorcov
  • Tvorba modelu II., práca s modelom, úpravy modelu, rozšírenie modelu

Lektori

Ing. Radek Káňa, finančný controller, AVAST Software s.r.o.

Má 12 ročné skúsenosti  v oblasti finančného controllingu v telekomunikáciách, FMCG a IT. Pracoval na analytických a manažérskych pozíciách v spoločnostiach T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2 a Plzeňský Prazdroj, v ktorých sa podieľal na implementácii a rozvoji korporátneho controllingu so zameraním na reporting a plánovanie na báze MS Excel. V súčasnosti pracuje v spoločnosti AVAST Software s.r.o. na oddelení manažérskeho účtovníctva a obchodnej podpory ako finančný controller pre oblasť tržieb.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

28. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

290 € bez DPH
348 € s DPH

Variabilný symbol

1749

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.