IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Platobný styk / Cenné papiere domáce a zahraničné  

Cenné papiere domáce a zahraničné

Back office a spracovanie cenných papierov

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s normami Zákona o cenných papierov a investičných službách č. 566/2001, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na legislatívu EÚ, ako aj príklady na vysporiadanie domácich a zahraničných cenných papierov, zmeny na kapitálovom trhu po zavedení platformy T2S (Target2Securities).

Obsah seminára

 • Oboznámenie sa s kapitálovým trhom a jeho funkciami
  • základné pojmy
  • inštitúcie kapitálového trhu
 • SWIFT a jeho využitie pri obchodovaní s cennými papiermi
  • typy a základná logika swiftových správ
  • funkcie swiftu
 • Spracovanie zahraničných cenných papierov na Back Office
  • Clearstream a iní  medzinárodní custodiáni
  • typy SWIFT-ových správ na vysporiadanie CP (správy 5XX)
  • typy SWIFT-ových výpisov k CP (MT 53X)
  • praktický príklad  nákup/predaj CP
  • prevody finančných prostriedkov, sledovanie cash pozícií
  • rekonciliácia a riešenie reklamácií
 • Spracovanie slovenských cenných papierov na Back Office
  • oboznámenie sa so Zákonom o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001
  • praktický príklad prevod CP
  • technický príklad nákup/predaj CP
  • technický príklad  prevod CP
  • technický príklad dedičské konanie
  • typy cenných papierov v SR
  • Depozitár cenných papierov v SR
  • oboznámenie sa so službami Depozitára CP v SR v podmienkach T2S (Target2Securities)
  • vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním služieb Depozitára

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Lektori

Mgr. Milan Rejman, skúsený odborník v oblasti správy a vysporiadania cenných papierov

Dĺžka trvania

1 deň 

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1687

Aktuálne termíny

22. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail