Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov

 • Cena kurzu
  420€
 • Najbližší termín
  29. - 30. 11. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Ciele

Naučiť účastníkov preskúmať a zhodnotiť podnikateľské a investičné zámery predkladaných žiadateľov o úver. Zoznámiť účastníkov s najčastejšími spôsobmi „vylepšovania“ ako aj návratnosti predpokladaných podnikateľských a investičných zámerov, tak účtovných a finančných výsledkov samotných klientov. Naučiť účastníkov zhodnotiť ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorých súčasťou práce je komplexné analyzovanie a hodnotenie finančnej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých výsledkoch predložených za porovnateľné obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok.

Obsah seminára

1. deň

Analýza finančného zdravia a konkurencieschopnosti  žiadateľa o úver (klienta)

 • Analýza vonkajšieho a vnútorného okolia podniku (klienta).
 • Možnosti spracovania analýzy finančnej situácie klienta a interpretácia jej výsledkov.
 • Najčastejšie spôsoby „vylepšovania“ finančných výsledkov klientom  
 • Praktické možnosti hodnotenia finančnej situácie klienta pomocou benchmarkingu.
 • Zostavenie SWOT analýzy klienta z pohľadu jeho podnikateľského alebo investičného zámeru.

Možnosti preskúmania a zhodnotenia podnikateľských a investičných zámerov klientov

 • Audit predmetu  podnikateľského alebo investičného zámeru klienta, t.j. preskúmanie a zhodnotenie nových výrobkov, služieb alebo technológií z pohľadu pridanej hodnoty pre zákazníka (investora). 
 • Audit vyhodnocenia návratnosti podnikateľského alebo investičného zámeru spracovaného klientom.

2. deň

 • Praktické príklady spracovania finančnej analýzy podniku na základe informácií dostupných na internete
 • Spracovanie analýzy konkrétných podnikov jednotlivými účastníkmi seminára.
 • Spracovanie finančnej analýzy ľubovoľných podnikov jednotlivými účastníkmi za pomoci MS Excel.
 • Interpretácia spracovaných finančných analýz.

 

Seminár je prakticky orientovaný, jeho súčasťou je riešenie problémových situácií na príkladoch z praxe, riešenie prípadových štúdií, konzultácie k problémovým oblastiam a moderovaná diskusia. Účastníci, ktorí úspešne a aktívne absolvovali seminár „FINAČNÁ ANALÝZA FIRMY- Audit podnikateľských a investičných zámerov“získajú osvedčenie.

Dovoľujeme si účastníkov požiadať, aby si doniesli prenosné počítače, nakoľko riešenie praktických  príkladov prebieha pomocou MS Excel.

Lektori

Josef Kutáč,špecialista na firemné analýzy, finančné poradenstvo, kapitálové trhy a podnikové financie, Česká republika.

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

29. - 30. 11. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

Časový harmonogram:prezentácia:  8.45 h – 9.00 h

                              vyučovanie:  9.00 h – 16.00 h

Cena

350 € bez DPH
420 € s DPH

Variabilný symbol

1716

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.