IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Právne aspekty... / Právomoc súdov, rozhodné právo a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí  

Právomoc súdov, rozhodné právo a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí

Účastníci

Právnici, manažéri, zamestnanci bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, odborná verejnosť a všetci, ktorí prichádzajú do styku s právom Európskej únie.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov seminára s legislatívou a podmienkami:

 • v ktorom štáte je možné a vhodné podať žalobu alebo iný návrh na súd, v ktorom je možné byť žalovaný,
 • akým právom sa bude riadiť zmluva alebo súdny spor a ako sa zistí jeho obsah,
 • ako sa uzná a vymôže cudzí súdny rozsudok alebo iný exekučný titul z cudziny.

Obsah seminára

I. Právomoc

 •  hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem -podmienky pre ich aplikáciuna základe prehľadnej štruktúry
  • prepracované znenie nariadenia Brusel I (č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach), ktoré sa aplikuje od 10.01.2015
  • Lugánsky dohovor 2007 (Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach)
  • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • osobitné medzinárodné zmluvy
 • zmeny ohľadom právomoci súdov v zmysle prepracovaného nariadenia Brusel I
  • vzťah k rozhodcovskému konaniu
 • skutočnosti zakladajúce právomoc súdu(spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
  • domicil
  • miesto zmluvného plnenia
  • miesto vzniku škody
  • poistné zmluvy
  • spotrebiteľské zmluvy
  • pracovné zmluvy
  • dohoda o voľbe právomoci
  • účasť na konaní
  • výlučná právomoc
 • právomoc v prípade rozhodcovskej doložky

  II. Rozhodné právo

 •  hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem -podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
  • nariadenie Rím I (č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky)
  • Rímsky dohovor (Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky - 1980)
  • CISG (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru)
  • nariadenie Rím II (č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky)
  • osobitné medzinárodné zmluvy
  • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie -praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • voľba rozhodného práva
 • rozhodné právo pri absencie voľby(spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
  • základné prípady určenia rozhodného práva
  • spotrebiteľské zmluvy
  • pracovné zmluvy
  • zodpovednosť za výrobok
  • nekalá súťaž
  • porušenie práva duševného vlastníctva

III.  Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí

 •  postup pri uznaní a výkone súdnych rozhodnutí podľa prepracovaného nariadenia Brusel I
  • postup pri uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí
  • porovnanie s predchádzajúcou úpravou
 • uznávanie a výkon rozhodnutí podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom
 • európsky exekučný titul
 • uznávanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov

Lektori

JUDr. Pavel Lacko, LL.M  – v súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Wolters Kluwer 2014 a 2017), Nariadenie Brusel I – komentár (Wolters Kluwer, 2016).

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

144.6 € bez DPH
173.52 € s DPH

Variabilný symbol

1619

Aktuálne termíny

22. 03. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail