IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / MIFID 2 a PRIIPS A AKTUÁLNE OTÁZKY  

MIFID 2 a PRIIPS A AKTUÁLNE OTÁZKY

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci bánk, obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a sprostredkovateľských spoločností, odborní garanti ako aj pracovníci právnych a compliance oddelení, pracovníci Back Office oddelení a všetci tí, ktorí sa venujú problematike MiFID 2 a PRIIPS.

Cieľ

Na seminári budú účastníkom predstavené súvislosti vyplývajúce z požiadaviek MiFID 2, MiFIR a PRIIPS a ich dopad na poskytovanie investičných služieb, činnosť finančných inštitúcií, správu produktov (product governance), transparenciu investičných produktov, tržnú infraštruktúru a obchodnú transparenciu. V rámci seminára se taktiež zameriame na skúsenosti trhu a na to ako využiť nové požiadavky pre riadenie spoločnosti.

Obsah seminára

 • MiFID 2, MiFIR, vykonávacie opatrenia a pokyny - štruktúra právnej úpravy
 • Investičné služby a nástroje
 • Corporate governance - organizácia a riadenie
 • Požiadavky na odbornosť
 • Ochrana majetku klientov
 • Správa produktov - tvorca a distribútor
 • Pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom
 • Informácie o produktoch a PRIIPS
 • Trhové platformy pre MiFID 2
 • Služby hlásenia údajov
 • Transparentnosť a reporting
 • Dohľad nad investičnými službami a trhom, intervenčné právomoci
 • Praktické príklady

Lektori

Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, PhD., v súčasnosti pôsobí  v spoločnosti BBH ako of counsel a zameriava sa na problematiku finančných trhov, bankovníctva a poisťovníctva vrátane  otázok regulácie a corporate governance. Dlhodobo pôsobil v oblasti regulácie a dohľadu nad kapitálovým trhom. V rokoch 2003 až 2006 bol členom prezídia Komisie pre cenné papiere a do jeho gescie patrila oblasť investičných služieb, regulovaných trhov a vysporiadavacích systémov. Neskôr pôsobil ako poradca Ministerstva financí České republiky v oblasti finančných služieb, kde viedol projekt transpozície smernice o trhoch  finančných nástrojov (MiFID) a projekt regulácie distribúcie finančných produktov. V dobe českého predsedníctva v EU predsedal pracovnej skupine Rady EU k nariadeniu o ratingových agentúrach a taktiež spolupredsedal pracovnej skupine, ktorá sa zaoberala smernicou o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD). Zároveň pôsobil aj ako poradca ministerstva pri príprave zákona o dôchodkovom sporení a zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Zdeněk Husták je v súčasnosti predsedom Etického výboru Asociácie pre kapitálové trhy a členom správnej rady Institutu pro finanční trh při Masarykově univerzitě v Brně. Je taktiež členom Rozkladovej komisie České národní banky. Venuje sa aj publikačnej činnosti v oblasti finančných trhov a ich regulácie a prednáškovej činnosti ako na domácich  tak i zahraničných konferenciách a seminároch organizovaných napr. OECD, the European Lawyer, Lex Mundi či IIR. Vedie aj autorský kolektív komentárov k Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu (C.H.BECK 2012). Prednáša právo finančného trhu a právo kapitálového trhu na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) a na Právnické fakultě v Brně.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

266.5 € bez DPH
319.8 € s DPH

Variabilný symbol

1598

Aktuálne termíny

12. 02. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail