IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Riadenie aktív... / Rizikový apetít  

Rizikový apetít

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, finančných manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s konceptom a praktickou aplikáciou rizikového apetítu. Účastníci sa naučia ako jednotlivé riziká zahrnúť do rizikového apetítu inštitúcie vrátane zohľadnenia interakcií medzi identifikovanými rizikami a celkovým finančným plánom inštitúcie.

Obsah seminára

Úvod

 • Motivácia – vzťah výnosu a rizika v ekonomickom rozhodovaní
 • Vysvetlenie kľúčových pojmov
  •  Risk capacity
  •  Risk tolerance
  •  Risk appetite
  •  Risk profile
 • Používané definície rizikového apetítu (FSB, BCBS, CRD,...)
 • Informačné zdroje

 Rámec rizikového apetítu (risk appetite framework)

 • Všeobecné požiadavky
 • Role a zodpovednosti
 • Procesy
 • Tri línie obrany (Three lines of defence)
 • Posúdenie bankovým dohľadom

 Stanovenie rizikového apetítu (risk appetite statement)

 • Všeobecné požiadavky
 • Štruktúra dokumentu
 • Kvantitatívne riziká
  •  obchodné riziko a ziskovosť
  •  kreditné riziko
  •  trhové riziko
  •  riziko likvidity
  •  IRRBB
 • Kvalitatívne riziká
 • Agregácia jednotlivých rizík
 • Limity rizika

 Implementácia rizikového apetítu do riadenia banky

 • Konkrétne kroky implementácie
 • Úskalia pri implementácii
 • Reporting
 • Prínosy a náklady plynúce z implementácie

 Prípadové štúdie

 • Banco Santander
 • Caixa Geral de Depositos
 • HSBC
 • ING Bank
 • Reserve Bank of Australia
 • Royal Bank of Scotland
 • Société Générale

 Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Cena

200 € bez DPH
240 € s DPH

Variabilný symbol

1659

Aktuálne termíny

23. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail