IBV / Vzdelávanie / Bankovníctvo a... / Základné kurzy / Overovanie pravosti podpisu  

Overovanie pravosti podpisu

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s písomnosťami a ich prípadnými falzifikátmi (dokumenty, doklady, šeky, podpisy), ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú pokladničnú činnosť, vystavujú zmluvy s klientmi v peňažných ústavoch, resp. zamestnanci, ktorí už majú praktické skúsenosti z oblasti písmoznalectva a radi by si ich prehĺbili, resp. doplnili.

Cieľ

Seminár sa zameriava na základnú písmoznaleckú prípravu a získanie praktických zručností pri overovaní pravosti podpisu, resp. pri odhaľovaní nepravých podpisov. Účastníci získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im napomôžu posúdiť pravosť a nepravosť písomného prejavu a podpisu, čo je významné nielen v práci s konkrétnym klientom, ale aj v rámci prevencii možnej kriminality v bankovom sektore. Seminár ukončia skúškou zameranou na overenie získaných vedomostí. 

Obsah seminára

  • Úvod do histórie a psychológie písma, predpoklady vzniku písma, školské predlohy, používanie písma v súčasnosti,
  • Druhy podpisov a ich využívanie v praktickom živote, spôsoby vyhotovenia podpisov, znaky podpisov, na základe ktorých možno identifikovať pravé/nepravé podpisy, ďalšie možné spôsoby falšovania podpisov a ich odhaľovanie,
  • Praktické ukážky a cvičenia odhaľovania nepravých podpisov,
  • Tlačivá používané v administratívnej praxi a ich využitie vo vzťahu k písanému prejavu klientov banky, zásady a možnosti využitia tlačív pri prevencii zneužitia bankových služieb,
  • Test, vyhodnotenie, dotazník spokojnosti, odovzdanie osvedčení.

Po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí praktickej skúšky získajú účastníci osvedčenie.

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

prednáška: 9.00 -16.00 hod.

Lektori

Mgr. Alexandra Saxová, znalkyňa v odbore písmoznalectvo.

Dĺžka trvania

1 deň

Cena

100 € bez DPH
120 € s DPH

Variabilný symbol

1680

Aktuálne termíny

17. 05. 2018 (Pozvánka)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
tel.: 02/5787 3532
e-mail:

záväzná on-line prihláška na kurz

Termín konania


I. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

IČ DPH

IČO:


II. PRIHLÁSENÝ ÚČASTNÍK

Titul, meno a priezvisko

Dĺžka bankovej praxe

Odborné zameranie

III. PRESNÁ ADRESA PRACOVISKA

Názov

Ulica a číslo domu

PSČ

Mesto

Útvar / Oddelenie

Kontaktný telefón*

Kontaktný e-mail*IV. OBJEDNÁVKA **

Ubytovanie

Raňajky (obed v cene kurzu)

Ubytovanie od-do         Počet nocí

 

Váš odkaz pre nás

* na tento e-mail Vás budeme kontaktovať ohľadom potvrdenia prihlášky
** pozrite si našu ponuku ubytovania a stravovania

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami


Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail