Základy bankovníctva a poisťovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

  • Cena kurzu
    600€
  • Najbližší termín
    19. 09. - 24. 10. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Základy bankovníctva a poisťovníctva pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

cyklus seminárov

Ciele

Poskytnúť účastníkom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z rozsiahlej oblasti bankovníctva a poisťovníctva ako dôležitej súčasti finančných trhov. Cyklus sa skladá zo šiestich seminárov.

Účastníci

Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti. 

Obsah seminára

I.   Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura.

II.   Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.

III.  Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a depozitné  certifikáty. Obligácie.                                       

IV. Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.

V.  Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu.

     Forfaiting: Príklady na forfaiting.

     Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická  časť a úlohy.

 VI. Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.

Lektori

Ing. Boris Šturc, CSc.

-špecialista na uvedenú problematiku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami.

Dĺžka trvania

6 x 1 deň

Absolventi celého cyklu  aj absolventi aspoň 4 seminárov z cyklu na základe zvládnutia záverečného testu získajú osvedčenie.  Je možné  absolvovať celý cyklus 6 seminárov  aj jednotlivé semináre.

Na 1 účastníka za jeden seminár spolu s DPH je cena účastníckeho poplatku            150,00 EUR 

Na 1 účastníka za celý cyklus 6 seminárov s DPH je cena účastníckeho poplatku       600,00 EUR

Pokiaľ máte záujem sa zúčastniť iba vybraných seminárov, uveďte čísla seminárov v časti on-line prihlášky "Váš odkaz pre nás". Ďakujeme.

      

Aktuálne termíny

19. 09. - 24. 10. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

Rozsah: 9.00 - 15.00 hod.

I. seminár     19.09.2018

II. seminár    26.09.2018

III. seminár   03.10.2018

IV. seminár   10.10.2018

V. seminár    17.10.2018

VI. seminár   24.10.2018      

  

Cena

500 € bez DPH
600 € s DPH

Variabilný symbol

1711

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.