IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Effective Oral Communication in Business  

Effective Oral Communication in Business

špecializovaný kurz na úrovni upper-intermediate B2 až lower advanced C1

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho ústneho prejavu v anglickom jazyku používanom v bežnom pracovnom i spoločenskom styku. 
Dovoľujeme si upozorniť, že z dôvodu potreby vytvorenia homogénnej skupiny a presnejšieho stanovenia úrovne skupiny budú uchádzači zaradení do kurzu na základe vstupného testu. 
Maximálny počet účastníkov v skupine: 10 

Cieľ

Zlepšiť celkovo u účastníkov celkovú úroveň ústneho prejavu ako i zručnosti počúvania s porozumením v anglickom jazyku, zdokonaliť ich schopnosť v anglickom jazyku efektívne a kultivovane prezentovať myšlienky, diskutovať, vyjednávať, pripraviť a predniesť prezentáciu či komunikovať v bežnom pracovno-spoločenskom kontexte. 

Obsah seminára

Obsah korešponduje s pracovným prostredím a povinnosťami, ku ktorým sa viaže používanie Business English, a je určený rečovými zručnosťami, ktoré má kurz ďalej rozvíjať (t. j. ústny prejav a počúvanie s porozumením). Tomu zodpovedá voľba jazykových prostriedkov zahrnutých do obsahu kurzu, ako aj situácií, v ktorých sa hovorený anglický jazyk precvičuje. Základné menu kurzu zahŕňa nasledujúce okruhy:

  • rečové zručnosti: diskusia, vyjednávanie, kultivovaný dialóg v anglickom jazyku, príprava a prednes prezentácie
  • jazykové funkcie: vysvetľovanie a objasňovanie javov a procesov, vyjadrovanie číselných údajov, hypotetické úvahy, ne/súhlas, dosiahnutie dohody, argumentácia, prerušenie partnera, prebratie iniciatívy, vyjednávanie, „taktný“ jazyk, ústupky, súhlas a nesúhlas a i.
  • jazykové a štylistické prostriedky: slovná zásoba potrebná pre efektívnu ústnu komunikáciu, zvuková stránka jazyka ako prostriedok komunikácie, prednes, intonácia, vetný a slovný dôraz
  • kultúrne aspekty: vplyv kultúrnych aspektov na voľbu jazykových a štylistických prostriedkov v anglickom jazyku, konvencie typické pre ústnu komunikáciu v anglickom jazyku a pre bežný spoločenský styk, životný štýl, spoločenské konvencie a zvyklosti, formálny a neformálny ústny prejav
  • komunikačné stratégie: prístup k reakciám a otázkam partnera / publika, aktívne a efektívne počúvanie, empatia (prostriedky a spôsoby jej vyjadrenia)

Lektori

native speaker  

Dĺžka trvania

18 hodin (1 x 90 minút týždenne, t.j. celkom 12 stretnutí) 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail