IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Intermediate Professional/Business English, Modul I, Modul II  

Intermediate Professional/Business English, Modul I, Modul II

špecializovaný kurz, úroveň intermediate B1 - upper-intermediate B2

Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t.j. je možné absolvovať len jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok je vhodné absolvovať oba moduly. 

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí úspešne zvládli General English na úrovni intermediate B1 alebo upper-intermediate B2 a potrebujú získať, resp. ďalej rozvinúť zručnosti v používaní Professional/Business English. 

Cieľ

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť schopnosť účastníkov komunikovať v Professional/Business English v bežných situáciách, ktoré súvisia s výkonom ich pracovných povinností, ako aj pri spoločenských aktivitách spojených s ich plnením,
 • rozšíriť ich slovnú zásobu o užitočné výrazy a frázy z oblasti Professional/Business English,
 • vo všeobecnosti zvýšiť ich sebadôveru a plynulosť vo vyjadrovaní v anglickom jazyku.

Obsah seminára

Prostredníctvom role-plays, simulácií a iných interaktívnych techník, ako aj prácou s autentickými textami a audio/video nahrávkami anglickom jazyku vytvára obsah kurzu predpoklady pre zvládnutie efektívnej komunikácie v praktických situáciách v Professional/ Business English v nasledujúcich oblastiach: 
Modul I

 • efektívna pracovná komunikácia (efektívna kultivovaná firemná komunikácia, riešenie komunikačných problémov, komunikácia v tíme, získavanie pracovných informácií, kategórie otázok a ich tvorenie),
 • štruktúra firmy, pracovné vzťahy,
 • rutinné pracovné činnosti, CV,
 • príprava pracovnej cesty, reprezentácia spoločnosti, zhodnotenie pracovnej cesty, poďakovanie,
 • realizácia pracovnej cesty (štandardné situácie na letisku, na colnici, v hoteli),
 • spoločenský styk (prijatie zahraničných návštevníkov, spoločenská konverzácia, v reštaurácii, písomné pozvanie na spoločenské podujatie a reakcia)

Modul II

 • telefonovanie (úvodné situácie/frázy, dôvod telefonátu, vysvetlenie, problémy pri telefonickom spojení, výmena a kontrola informácií, odkazy, dohadovanie termínu, čas a dátum, ukončenie telefonického rozhovoru),
 • vyjadrenie plánovania budúcej činnosti, (gramatické vyjadrenie budúcnosti),
 • vyjadrenie návrhu a jeho akceptovanie/odmietnutie, vyjadrenie výhrad, neutrálny postoj),
 • prezentácie (príprava prezentácie, prezentačné techniky, otázky a diskusia, práca s publikom),
 • pracovné stretnutia a jednanie (vedenie a účasť na pracovnom stretnutí/jednaní - otvorenie stretnutia, program, otvorenie a riadenie diskusie, účasť v diskusii, riešenie konfliktov, kompromisy/ústupky, súhlas/nesúhlas, súhlas s výhradami, hlasovanie, závery),
 • písanie (správa, zápisnica, formálna korešpondencia)

Lektori

slovenský 

Dĺžka trvania

36 hodín (2 x 1,5 hod týždenne, celkom 24 stretnutí) 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail