IBV / Vzdelávanie / Jazykové vzdelá... / Kurz anglickej gramatiky Modul I - III  

Kurz anglickej gramatiky Modul I - III

špecializovaný kurz

Kurz sa zameriava výlučne na vysvetlenie a precvičovanie anglickej gramatiky, t. j. nie sú v ňom zaradené prvky a aktivity typické pre bežné „komplexné“ jazykové kurzy. 
Organizačne i obsahom tvoria moduly samostatné podujatia, t.j. je možné absolvovať len jeden, resp. dva účastníkom vybraté moduly. 

Účastníci

Modul I -úroveň pre-intermediate A2 až intermediate B1

Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí ukončili jazykovú prípravu na úrovni intermediate B1, ale majú závažné nedostatky pri tvorbe základných gramatických štruktúr

Modul II - úroveň upper-intermediate B2

Kurz je vhodný pre záujemcov so znalosťami základov anglickej gramatiky, ktorí pociťujú nedostatky pri tvorbe gramatických javov zahrnutých v obsahu kurzu - modul II

Modul III - úroveň upper -intermediate B2 a vyššie

Kurz je vhodný pre záujemcov so znalosťamizákladov anglickej gramatiky, ktorí pociťujú nedostatky pri tvorbe gramatických javov zahrnutých v obsahu kurzu - modul III

Cieľ

Redukovať nedostaky v tvorbe a použití základných garmatických štruktúr ( viac Obsah)

Obsah seminára

Obsah kurzu v rámci jednotlivých modulov je zameraný na praktické precvičenie tvorby základných gramatických štruktúr a ich používania v praxi, na ktoré nadväzuje rozšírenie vedomostí o ich používaní a osvojenie si nových prvkov a pravidiel anglickej gramatiky.

Modul I

 • prítomný čas jednoduchý/priebehový,
 • minulý čas jednoduchý/priebehový,
 • will/going to,
 • tvorba otázok a záporných viet,
 • počitateľné/nepočitateľné podstatné mená a množné číslo (základné učivo),
 • vyjadrenie množstva (much/many, a lot, few, a few, little, a little),
 • prídavné mená (pozitívne/negatívne stupňovanie, porovnávanie, vyjadrenie intenzity -
 • rather, slightly, no, much a i väzby typu „the sooner, the better“),
 • podmieňovací spôsob prítomný/minulý (would, could, might, should),
 • prvý a druhý kondicionál,
 • časové súvetia vyjadrujúce budúcnosť, podmienkové a časové spojky,
 • väzba „enough/too + infinitív“,
 • zámená - who/which/whose, no/some/any

 

Modul II

 • priebehové vs. jednoduché slovesné tvary; činné vs. trpné slovesné tvary,
 • perfektový aspekt ,
 • vyjadrenie prítomnosti (prítomný čas, predprítomný čas),
 • vyjadrenie minulosti (predprítomný čas, minulý čas, predminulý čas),
 • vyjadrenie budúcnosti (will, going to, prítomné časy, “will have done“),
 • „verb patters“ – make, let, a i.,
 • modálne slovesá a ich zástupné tvary,
 • podmienkové súvetia a spojky, želacie vety,
 • nepriama reč,
 • vety typu „He is there, isn´t he?“, „He is there. –Is he?“, “He was there. – So was I.“

 

Modul III

 • členy a ich použitie,
 • počitateľné a nepočitateľné podstatné mená, množné číslo podstatných mien, zhoda
 • podmetu a prísudku,
 • neurčité číslovky (much, many, (a) little, (a) few, many a, a number/an amount of a i.),
 • must, can´t, may, etc + do/have done (vyjadrenie istoty, pravdepodobnosti),
 • present/perfect infivitive,
 • should do/should have done, I didn´t need to come/I needn´t have come,
 • väzba 1. pádu s neurčitkom (He is said to earn/to have earned),
 • had better/would rather,
 • vyjadrenie „aby“,
 • have/get something done,
 • “used to, to be/get used to, usually“,
 • „sa“ = each other/-selves

Lektori

slovenský

Dĺžka trvania

39 hodín ( 2 x 1 hod. týždenne, celkom 39 stretnutí)

Garant

Mgr. Emília Farkašová
tel.: 02/5787 3531
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail