IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Poistná matematika  

Poistná matematika

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, dôchodkových a zdravotných poisťovní, príp. iných organizácií zaoberajúcich sa problematikou poisťovníctva. Predpokladajú sa vedomosti z matematiky na úrovni strednej školy a ovládanie práce s tabuľkovým procesorom MS EXCEL. 

Cieľ

Na základe počtu pravdepodobnosti oboznámiť účastníkov s konštrukciou a použitím úmrtnostných tabuliek a ich významom v životnom poistení. Pomocou výpočtov na základe odvodených vzorcov jednorazového, bežného a področného netto poistného sa účastníkom priblíži problematika základných typov poistenia, okrem toho sa oboznámia so všeobecnou rovnicou ekvivalencie a jej použitím. 

Obsah seminára

 • základné pojmy, základné princípy poistenia, rizika poisťovne
 • úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla a ich použitie
 • jednorazové poistné životného poistenia (pre prípad smrti, dožitia veku x+n a jeho kombinácie, dočasné pre prípad smrti)
 • jednorazové zmiešané poistenie, životné poistenie s karenčnou dobou, bežne platené poistné u životného poistenia. Všeobecná rovnica ekvivalencie a jej využitie pre výpočty
 • poistné u životného poistenia platené m-krát za rok, riziká poisťovne u poistného v životnom poistení
 • brutto poistné u životného poistenia a jeho výpočet
 • jednorazové poistné u dôchodkového poistenia (bezprostredné doživotné predlehotné a polehotné poistenie, dočasné poistenie predlehotné a polehotné)
 • jednorazové poistné u poistenie dôchodku odloženého doživotného a dočasného
 • bežné a področné poistné u poistenia odloženého doživotného a dočasného dôchodku vyplácaného ročne a m-krát za rok
 • brutto poistné u dôchodkového poistenia
 • netto rezervy u niektorých druhov životného a dôchodkového poistenia. Všeobecný vzorec pre výpočet netto rezervy. Zillmerova rezerva
 • poistno-matematické výpočty založené na netto rezerve a brutto rezerve (výpočet odbytného, redukcia poistenej čiastky pri neplatení poistného, bilančná rezerva, podiel na zisku)

Lektori

skúsený odborník v oblasti poistnej matematiky 

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.)

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Mario Goliaš
tel.: 02/5787 3541
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail