IBV / Vzdelávanie / Poisťovníctvo / Strategický a procesný kontroling pre poisťovne  

Strategický a procesný kontroling pre poisťovne

Účastníci

Manažéri, vedúci pracovníci a vlastníci procesov, ktorí vstupujú do rozhodovacích procesov a podieľajú sa na podnikateľskom riadení poisťovne. Zamestnanci poisťovní, ktorí pracujú na útvaroch strategického riadenia, riadenia procesov, plánovania, kontrolingu a manažérskeho reportingu. 

Cieľ

Cieľom seminára rozšíriť a prehĺbiť vedomosti účastníkov z oblasti kontrolingu ako koordinačnej a informačnej podnikateľskej filozofie zabezpečujúcej dlhodobú finančnú stabilitu a istotu poisťovne a naučiť ich, ako túto filozofiu efektívne využívať v praxi. 

Obsah seminára

 • Systémový pohľad na kontroling
  • podstata, význam a ciele kontrolingu
  • bariéry kontrolingu, riadenia výkonnosti a procesov zdieľania a využívania informácií v poisťovni
  • prierez metodikami využívanými v rámci moderného kontrolingu – Balanced Scorecard, EFQM Excellence Model, Six Sigma, Activity-Based Costing
 • Stratégia a strategický kontroling
  • strategický manažment v prostredí poisťovní
  • kritické faktory úspechu pre poisťovňu a ich väzba na stratégiu, ciele a KPI
  • strategický kontroling metódou Balanced ScoreCard
  • software riešenia pre strategický kontroling a strategické riadenie výkonnosti poisťovne
 • Procesné riadenie a procesný kontroling
  • podstata a prínosy procesného riadenia,
  • prepojenie procesného riadenia a stratégie
  • meranie a riadenie výkonnosti procesov v poisťovniach
  • OLAP reporting a manažérsky informačný systém
 • Plánovanie a hodnotenie
  • funkcia plánovania a hodnotenia v procese kontrolingu
  • prístupy k tvorbe plánov a rozpočtov
  • vzájomné súvislosti plánovania, kontrolingu, odmeňovania a motivácie

Počas seminára sú realizované praktické cvičenia, workshopy a ukážky v software nástrojoch pre kontroling v poisťovniach, tak, aby bol podporený praktický rozmer prednášaných oblastí. 

Lektori

experti z konzultačnej spoločnosti 

Dĺžka trvania

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava 

Garant

Ing. Monika Kovácsová
tel.: 02/5787 3538
e-mail:

Katalóg kurzov 2017

Vysoko kvalitné a odborné vzdelávacie podujatia pre Vás. Stiahnite si náš kompletný katalóg. 


Povedali o nás...

"Veľmi oceňujem organizáciu seminára Solvency II v rámci IBV NBS, ktorý sa konal v dňoch 4. a 5. októbra. Špeciálne oceňujem orientáciu seminára hlavne na pilier II (risk manažment) a výber kvalifikovaného lektora zo zahraničia s mnohoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti risk manažmentu a interného auditu..."
(čítaj viac


Prihláška na podujatia

Formulár záväznej prihlášky na podujatia vo formáte PDF alebo DOC


European Banking & Financial Services Training Association


Inflačný ostrov

Ako vplýva inflácia na ekonomiku?


Certifikát kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. priebežne sleduje, pravidelne analyzuje a vyhodnocuje výsledky svojho pôsobenia v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb. 
Systém kvality v inštitúte potvrdzuje aj certifikát Bureau Veritas podľa normy systému kvality ISO 9001:2008. 


Kontaktné údaje

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 5238/28A,
821 01 Bratislava 2
Slovenská republika

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

telefón 
+ 421 (0)2 5787 3532
+ 421 (0)2 5787 3538

fax
+ 421 (0)2 4363 9314
e-mail