Pútavá prezentácia

 • Cena kurzu
  168€
 • Najbližší termín
  20. 03. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Pútavá prezentácia

Ciele

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom, aké vlastnosti, schopnosti a zručnosti sú potrebné na to, aby bol človek dobrý v prezentovaní a ako tieto zručnosti u seba zlepšovať.

Na našom seminári sa účastníci oboznámia s tipmi a trikmi, ako zvládať problémových poslucháčov, ako vystupovať naozaj na úrovni, ako publikum zaujať a strhnúť pozornosť. Dozvedia sa, ako získať skvelý prvý dojem, ako pôsobiť ako profík na úrovni a ako konštruktívne komunikovať s akýmkoľvek publikom.

Ďalej im na školení ukážeme účinné prezentačné techniky, naučíme ich efektívne prezentovať a argumentovať a používať pri práci s publikom osvedčené metódy.

Účastníci

Pre všetkých, ktorí chcú zlepšovať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti a rozvíjať ich, a stať sa tak úspešným prezentátorom.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Vybrané tematické okruhy

 • Ideálny prezentátor alebo osobnosť prezentátora - strategické vlastnosti, schopnosti a zručnosti úspešných prezentátorov
 • Sebapoznanie, slabé a silné stránky pre prezentovanie
 • Dokonalý prvý dojem a ako naň vyzrieť
 • Komunikačné nástroje prezentátora a ako ich používať efektívne
 • Práca s hlasom a jej prínos
 • Reč tela a jej využitie pri prezentácii (čo používať a na čo si dať pozor u poslucháčov v reči tela)
 • Nácvik efektívnej prezentácie a spätná väzba od lektora a skupiny
 • “Zázračné slovíčka” pri prezentácii
 • Pozitívne a negatívne náležitosti prezentácie
 • Víťazná argumentácia a katalóg argumentov alebo buďte pripravení na všetko
 • Pracovná etiketa a biznis protokol ako nevyhnutná súčasť prezentovania
 • Najčastejšie chyby a omyly pri prezentácii a ako sa im vyhnúť
 • Dress code alebo ako byť „profi“ prezentátor na úrovni
 • Tipy a triky prezentovania
 • Tvorivosť a kreativita prezentátora
 • Čo s trémou?
 • Relaxačné dychové cvičenia
 • Sebarozvojový plán ušitý na mieru

Metodika:

brainstorming, výmena rol, myšlienkové mapy, interaktívne cvičenia, testy, dotazníky, case studies, roll play, prednáška, nácvik, diskusia, prednáška, spätná väzba, nácvik....

Lektori

Alexandra Andrejkovičová je dynamická a nápaditá lektorka, ktorá školí zážitkovo a na jej školeniach interaktívne zapája do diania všetkých účastníkov. Zaoberá sa predovšetkým oblasťou komunikácie, vyjednávania a medziľudských vzťahov, ako aj proklientskou orientáciou a vystupovaním na profesionálnej úrovni.

Dĺžka trvania

1 deň (9:00 - 16:00 hod.)

Aktuálne termíny

20. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Jacková
 02/5787 3532
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 hod.

workshop:  9.00 - 16.00 hod.

Cena

140 € bez DPH
168 € s DPH

Variabilný symbol

1658

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

pozrite si našu ponuku ubytovania
* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.