Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:Európa investujúca do vidieckych oblastí

Európsky hospodársky fond pre rozvoj vidieka

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. realizuje projekt s názvom
Vzdelávanie zamestnancov poľnohospodárskych subjektov (roľnícke a poľnohospodárske družstvá) v oblasti analýzy ich ekonomickej pozície s následným odborným poradenským servisom (za účelom udržania ich finančnej stability a následným finančným napredovaním) 

Projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí a je zároveň súčasťou aktivít súvisiacich s naplnením cieľov Programu rozvoja vidieka SR v období rokov 2007 - 2013. 

Trvanie realizácie projektu: 05/2010-11/2010

Ciele projektu: prehĺbiť ekonomické znalosti a zručnosti najmä tých zamestnancov poľnohospodárskych subjektov, ktorí sú zodpovední za riadenie a zabezpečenie finančnej stability subjektu, finančné plánovanie a monitorovanie vývoja tých faktorov, ktoré môžu ohroziť zdravie ekonomického vývoja. 

Cieľovou skupinou je manažment a špecialisti ekonomických útvarov poľnohospodárskych subjektov (roľnícke a poľnohospodárske družstvá), vrátane tých, ktorých zámerom je rozšíriť podnikateľské aktivity aj o projekty v rámci rozvoja agroturistiky v rámci Nitrianskeho, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja.