Dlhopisy a swapy

Dlhopisy a swapy

Ciele

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o správnom použití produktov finančného trhu s variabilnými a fixnými sadzbami umožňujúcom riadiť úrokové riziká banky a vytvoriť štrukturálny zisk. Úrokové sadzby na rôzne splatnosti a ich vývoj ovplyvňuje zisky bánk.

Účastníci

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, asset manažérom a investičným bankárom, risk manažérom, ako aj expertom z iných súvisiacich oblastí (audit,  back-office, compliance, účtovníctvo) a samozrejme všetkým so záujmom porozumieť finančnému trhu a jeho produktom.

Obsah seminára

 • Úvod do trhu úrokových sadzieb  –  krátkodobé & dlhodobé splatnosti, účastníci trhu s pevným výnosom (fixed income)
 • Štruktúra trhu fixed income (dlhopisy,  swapy,  futures, IR opcie), prehľad nástrojov
 • Fixed income matematika: princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero koncept
 • Dlhopisy
  • Konvencie a matematika dlhopisového trhu, typy dlhopisov, primárny a sekundárny trh
  • Dlhopisy s pevnou, variabilnou a nulovou sadzbou, štátne, bankové a korporátne dlhopisy, kryté a nekryté dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisy bez splatnosti (perpetual bond), dlhopisy s vnorenou opciou (callable/putable bond)
  • Oceňovanie dlhopisov, kreditný spread na dlhopisovom trhu, credit-spread riziko vs. úrokové riziko, management portfólia dlhopisov, deriváty dlhopisového trhu (repo, bond future, opcie na dlhopisy)
 • Úrokové swapy (IRS)
  • Swapový trh - konvencie, matematika
  • Kupón swap
  • Swapové deriváty (forward, amortizovaný, step-up)
  • Iné typy swapov (CMS, XCS)
  • Využívanie swapov na riadenie úrokových rizík a hedging
 • Ďalšie úrokové deriváty:
  • Dlhopisové futures
  • Nelineárne produkty na trhu s pevným výnosom  (Cap, Floor, Collar, Payer a Receiver swaptions)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Lektori

odborník na danú problematiku