• Cena kurzu
  321.6€
 • Najbližší termín
  26. 05. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

FIXED INCOME

Dlhopisy, swapy a deriváty trhu s pevnými sadzbami

Ciele

Banky používajú úrokové sadzby na rôzne splatnosti a ich vývoj ovplyvňuje zisky bánk. Správne použitie produktov finančného trhu s variabilnými a fixnými sadzbami umožňuje riadiť úrokové riziká banky. Trh fixných sadzieb má svoje zákonitosti, ktoré musí poznať každý bankár.

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť treasury fixed income a finančným trhom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do trhu úrokových sadzieb  –  krátkodobé & dlhodobé splatnosti, účastníci trhu s pevným výnosom (fixed income)
 • Štruktúra trhu fixed income (dlhopisy,  swapy,  futures, IR opcie), prehľad nástrojov
 • Fixed income matematika: princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero koncept
 • Dlhopisy
  • typy dlhopisov, konvencie, matematika
  • dlhopisy s pevnou sadzbou
 • Úrokové swapy (IRS)
  • swapový trh - konvencie, matematika
  • kupón swap
  • swapové deriváty (forward, amortizovaný, step-up)
  • iné typy swapov (CMS, XCS)
  • využívanie swapov na riadenie úrokových rizík a hedging
 • Ďalšie úrokové deriváty:
  • dlhopisové futures
  • nelineárne produkty na trhu s pevným výnosom  (Cap, Floor, Collar, Payer a Receiver swaptions)
 • Credit-spread vs. úrokové riziko, management dlhodobej úrokovej pozície a portfólio dlhopisov v banke
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

Ing. Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 05. 2021 (Pozvánka)

Harmonogram

vyučovanie:                    9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

268 € bez DPH
321.6 € s DPH

Variabilný symbol

2197


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.