Investovanie a privátne bankovníctvo

Investovanie a privátne bankovníctvo

Ciele

Workshop o investovaní je zameraný na oboznámenie sa s produktmi a na základy finančnej matematiky, ako aj na identifikáciu rizika pri využívaní produktov finančného trhu pri obchodovaní s klientmi banky. Je prioritne určený pokročilým retailovým bankárom a tým, ktorí majú základné alebo čiastočné skúsenosti s produktami finančných trhov.

Účastníci

Retailoví bankári segmentu „affluent“, privátni bankári, produktoví manažéri a asset manažéri, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich útvarov (audit, compliance, risk management, back-office, atď.), ako aj všetci, ktorí majú záujem získať prehľad v danej oblasti.

Obsah

  • Úvod do investovania a základy privátneho bankovníctva - segmentácia klientov, typické produkty a ich charakteristika, alternatívne investície a nové trhy (krypto), prehľad o regulácii MiFID II 
  • Konvencie a charakteristika finančných trhov (peňažný trh, kapitálový trh, devízový trh, akciový trh a fondy, trh cenných kovov)
  • Základná finančná matematika pre jednotlivé segmenty finančného trhu
  • Úrokové investičné nástroje (krátkodobé investovanie na peňažnom trhu, dlhopisy, forwardové obchody na peňažnom a kapitálovom trhu, výnosová krivka a jej používanie)
  • Investovanie na devízových trhoch, nástroje na riadenie menového rizika (forwardové kurzy, devízové swapy, využitie na investovanie, využitie na hedging, vzťah FX k peňažnému a kapitálovému trhu)
  • Akciový kapitálový trh – riadenie portfólia, alfa a beta prístup
  • Komoditné trhy – nástroje, produkty a investičné príležitosti
  • Meranie a odhad rizík klienta zo základných investičných produktov na finančnom trhu
  • Príklady a prípadové štúdie z praxe

Lektori

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Termín

1 deň