Kapitálový trh

Kapitálový trh

Ciele

Na kapitálovom trhu sa obchoduje s cennými papiermi. Sú to najmä dlhové cenné papiere (dlhopisy) a akcie. Kapitálové trhy sa využívajú na získanie dlhodobého financovania, resp. na dlhodobé investovanie. Komerčné banky využívajú dlhopisy na riadenie svojich pozícií.

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť kapitálovým trhom, asset manažérom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do kapitálového trhu –  história, význam a účastníci dlhopisového a akciového trhu
 • Štruktúra kapitálového trhu: dlhové cenné papiere (dlhopisy), akcie, prehľad ďalších nástrojov
 • Matematika: kapitálový výnos vs. úrokový výnos, princíp súčasnej hodnoty, výnosovej krivky a zero krivky, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory, zero concept
 • Primárny a sekundárny trh
 • Dlhopisy
  • konvencie a matematika dlhopisového trhu
  • dlhopisy s pevnou, variabilnou a nulovou sadzbou
  • štátne, bankové a korporátne dlhopisy
  • kryté a nekryté dlhopisy, konvertibilné dlhopisy, dlhopisy bez splatnosti (perpetual bond)
  • dlhopisy s vnorenou opciou (callable bond)
  • oceňovanie dlhopisov
  • kreditný spread na dlhopisovom trhu, credit-spread riziko vs. úrokové riziko, management portfólia dlhopisov v banke
  • deriváty dlhopisového trhu (repo, bond future, opcie na dlhopisy)
 • Akcie
  • burzy
  • akciové indexy
  • fondy
  • ETF (exchange traded funds)
  • deriváty akciového trhu (forwardy, single stock future, index future, akciové swapy, akciové opcie)
  • obchodné stratégie na akciových trhoch (CAPM, alfa, beta)
  • pákové stratégie: short selling a margin buying
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Lektori

skúsený odborník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719