Opcie

Ciele

Opcie sú nelineárne deriváty finančného trhu. Trh s opciami predstavuje obchodovanie s implicitnou volatilitou, resp. s pravdepodobnosťou určitého vývoja podkladového aktíva. Opčné riziká sú komplexné a merajú sa pomocou "gréckych" rizikových faktorov.

Účastníci

Workshop je určený treasury a corporate treasury expertom, profesionálom so záujmom porozumieť nelineárnym derivátom finančných trhov, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Opcie - nelineárne produkty finančného trhu, terminológia a konvencie opčného trhu
 • Oceňovanie opcií, Black-Scholesov vzorec, princípy obchodovania s implicitnou volatilitou
 • Typy opcií:
  • Call a Put
  • Payer a Receiver
  • americké, európske, bermudské
  • Tvorba ceny opcie, vnútorná a časová hodnota opcie
 • Stav (speňažiteľnosť) opcie počas životnosti: ATM, ITM, OTM
 • Rizikové profily opcií pri splatnosti
 • Opčné stratégie: Bull/Bear spread, Zero-cost, Straddle, Strangle, Butterfly, Condor
 • Rizikové faktory opcií (delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie)
 • Nelinearita opcií pred splatnosťou, závislosť implicitnej volatility od hodnoty podkladového aktíva (vola skew)
 • Gamma trading
 • Exotické opcie: digitálne, bariérové, ázijské 
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v Exceli

Lektori

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblast