PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II

 • Cena kurzu
  600€
 • Najbližší termín
  22. 10. - 07. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

PEŇAŽNÉ A KAPITÁLOVÉ TRHY I, II

Ciele

Prehĺbiť a rozšíriť vedomosti účastníkov v oblasti fungovania peňažných a kapitálových trhov, informovať o súčasných trendoch, analyzovať aktuálne problémy peňažných a kapitálových trhov determinantmi úrokových sadzieb, kurzov dlhopisov a akcií. Priblížiť fungovanie menových búrz, prognózovanie devízových kurzov a problematiku úrokových sadzieb. Vysvetliť účastníkom postup pri analyzovaní súčasnej a budúcej pozície banky/finančnej inštitúcie na peňažných a kapitálových trhoch, postup pri investičnom rozhodovaní a zapojenie úverov do financovania projektov, ako aj základné techniky výpočtu návratnosti vložených investícií, riešenie problematických situácií pri týchto výpočtoch. Precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

Účastníci

Zamestnanci bánk, finančných inštitúcií aj firiem, ktorí pracujú v oblasti peňažných a kapitálových trhov, resp. tí, ktorí si pre výkon svojej práce potrebujú rozšíriť vedomosti v tejto problematike. Seminár je vhodný tiež pre zamestnancov z útvarov asset manažmentu.

Obsah seminára

I. časť: 10. -12.október 2018

1. Charakteristika kapitálového trhu, teória kapitálového trhu

 • burza ako vrcholová inštitúcia kapitálového trhu, charakteristika burzy, jej funkcie a význam
 • Ÿsystém a organizácia burzy, mimoburzový  trh
 • Ÿuvádzanie cenných papierov na burzu a trhy burzy
 • Ÿobchodovanie s cennými papiermi na burze, druhy burzových obchodov
 • Ÿtvorba kurzu cenného papiera
 • Ÿzúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
 • Ÿkurzový lístok burzy, burzové cenové indexy
 • Ÿregulačná a kontrolná činnosť na kapitálovom trhu
 • Ÿinštitucionalizácia kapitálového trhu SR
 • Ÿvýklad burzových pravidiel Burzy cenných papierov v Bratislave

2. Peňažný trh a jeho nástroje

 • vymedzenie peňažného trhu
 • repo trh, trh krátkodobých dlhopisov
 • zmenky a ich využitie
 • charakteristika cenných papierov, cenné papiere ako finančné aktíva
 • emitenti cenných papierov
 • práva vyplývajúce z cenných papierov, likvidita, riziko
 • podmienky splatnosti cenných papierov, výnosy cenných papierov

 

II. časť:  13. -15. november 2018

3. Peňažný trh a jeho nástroje - pokračovanie

 • trh medzibankových depozít
 • OTC (Over-the-Counter) trh
 • deriváty - vymedzenie pojmov, termínové kontrakty – forwardy, futures,  opcie
 • kolektívne investovanie
  • teória a princípy kolektívneho investovania
  • špecifiká a typy fondov pri kolektívnom investovaní    
  • formy rizika pri kolektívnom investovaní
  • kvantitatívne a kvalitatívne parametre pri výbere fondov
  • stratégie investovania podľa typu investorov
  • fondový priemysel vo svete a jeho špecifiká
  • Hedge fondy a Exchange traded funds, realitné fondy
  • inovácie na trhu kolektívneho investovania – štrukturované produkty, zaistené fondy
  • suverénne fondy

Seminár  je ukončený  testom na záver II. časti,na  základe  jeho úspešného zvládnutia získajú účastníci osvedčenie.

Poznámka: Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky.

Lektori

Ing. Marián Sásik, PhD., Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Ing. Boris Šturc, CSc., Derivát, s.r.o.

Prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., Ekonomická univerzita v  Bratislave

Ing. Gabriel Hinzeller,špecialista zo správcovskej a konzultačnej  spoločnosti

Dĺžka trvania

6 dní

Aktuálne termíny

22. 10. - 07. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

I. časť:   22. - 24. október  2019 v čase od 9.00 -16.00 hod.

II. časť:  5. - 7. november  2019 v čase od 9.00 -16.00 hod.

Cena

500 € bez DPH
600 € s DPH

Variabilný symbol

1910

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.