• Cena kurzu
  314.4€
 • Najbližší termín
  10. 06. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Peňažný trh

Ciele

Obchodovanie na peňažnom trhu umožňuje bankám riadiť svoju likvidity a krátkodobé úrokové pozície. Poznanie širokej škály produktov peňažného trhu, konvencií a matematiky je pre každú banku nevyhnutnou súčasťou finančného riadenia. Riadenie likvidity a úrokových rizík banky sa tak stáva efektívnejšie a ziskovejšie.

 

Účastníci

Workshop je určený profesionálom so záujmom porozumieť peňažnému trhu a jeho produktom, produktovým manažérom a projektovým manažérom pre oblasť treasury, ako aj bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, risk management, back-office, compliance atď.)

Obsah seminára

 • Úvod do peňažného trhu –  krátkodobé splatnosti, účastníci trhu, úloha centrálnej banky na peňažnom trhu, prehľad nástrojov, referenčné úrokové sadzby
 • Matematika peňažného trhu: počítanie úrokov, štandardná a diskontná úroková sadzba, štandardné a diskontované produkty, počet dní a báza
 • Základné produkty peňažného trhu:
  • depozitá
  • depozitné certifikáty (CD)
  • krátkodobé korporátne cenné papiere (CP – commercial paper)
  • poukážky (Bills)
 • Repo obchody
  • klasické repo obchody
  • Buy & Sell Back
  • Security Lending
 • Deriváty a ďalšie nástroje peňažného trhu:
  • FX swap
  • FRA (Forward rate agreement)
  • Future na peňažnom trhu
  • OIS (Over/night index swap)
  • Opcie peňažného trhu - interest rate guarantee (IRG)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli (SimTrea)

Lektori

Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

10. 06. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 17.00 h

V prípade, že sa zúčastníte zároveň workshopu Kapitálový trh, ktorý sa uskutoční dňa 11. júna 2020, bude cena za oba workshopy zľavnená o 10 %.

Cena

262 € bez DPH
314.4 € s DPH

Variabilný symbol

2020


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.