Regulácia FMI - 24 základných princípov

  • Cena kurzu
    141.12€
  • Najbližší termín
    18. 10. 2016
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Regulácia FMI - 24 základných princípov

Ciele

Oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi novej regulácie inštitúcií finančného trhu pre účely zúčtovania, vyrovnania a zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov a ostatných finančných transakcií). Východiskom je základný dokument obsahujúci 24 základných princípov vydaných spoločne BIS a IOSCO.

Účastníci

Zamestnanci bánk, depozitárov cenných papierov, dohliadacích orgánov a iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti compliance, útvarov kontroly a orgánov dohľadu.

Obsah seminára

Principles for financial market infrastructuresvydanom v apríli 2012  Committee on Payment and Settlement Systems  a Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions a publikovanom spoločne BIS  (www.bis.org) a IOSCO (www.iosco.org)

Lektori

RNDr., Ing. Ľubor Malina,  konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb.

Dĺžka trvania

6 hodín

Aktuálne termíny

18. 10. 2016 (Pozvánka)

Cena

117.6 € bez DPH
141.12 € s DPH

Variabilný symbol

1282

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.