Hodnotenie kvality interného auditu

 • Cena kurzu
  242.65€
 • Najbližší termín
  05. 11. 2013
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Hodnotenie kvality interného auditu

Ciele

Osvojenie si postupov pre zavádzanie a nastavenie Quality Self Assesment procesu v rámci činnosti  IA. Poskytnúť nástroj, ktorý pomôže Vašej spoločnosti kontinuálne monitorovať a zlepšovať činnosť interného auditu. Pomoc účastníkom pripraviť sa na externé zhodnocovanie kvality činnosti interného auditu. 

Účastníci

-         vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru

-         interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly

-         vedúci oddelení riadenia kvality

-         členovia dozorných rád

Obsah seminára

 • Koncept kvality 
  • činnosť interného bytu, štandardov pre hodnotenie kvality IA
  • TQM, ISO, Six Sigma  SOX – vplyv a implikácie týchto štandardov kvality na činnosť IA
  • prečo je proces QSA tak dôležitý
 • Benchmarking  s najlepším
  • prehľad aplikovateľných štandardov
  • hlavné body QSA – strategické plánovanie, pridaná hodnota auditného plánovania, personálne obsadzovanie a školenie, nezávislosť a objektivita
  • Benchmarking – zdroje a získané skúsenosti
  • QSA nástroje a ich aplikácie – prehľad, plány výkonov, meranie produktivity a kvality, školenia
  • cvičenie – aplikácie QSA nástrojov
 • Vytvorenie Vášho QSA procesu
  • kľúčové rozhodnutia- načasovanie QSA, rozsah, personálne obsadenie
  • dokumentácie výsledkov
  • report výsledkov – kto, ako, v akej forme, využitie výsledkov
  • cvičenie – vytváranie SQA procesu
 • Ako sa pripraviť na externé review zhodnotenia kvality
  • prehľad procesu externého zhodnotenia kvality
  • prístup nadnárodných poradenských firiem

Lektori

Ing. Sylvia Heidlerová, lektorka s  praktickými skúsenosťami v oblasti interného auditu v bankovom sektore, v privátnej sfére a v štátnych inštitúciách.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

05. 11. 2013 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

202.21 € bez DPH
242.65 € s DPH

Variabilný symbol

0752

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.