Interný audit - definovanie a výber vzorky

 • Cena kurzu
  372€
 • Najbližší termín
  01. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Interný audit - definovanie a výber vzorky

Ciele

Prostredníctvom série príkladov poskytuje seminár komplexný pohľad na výber vzorky integrujúci súvislosti medzi plánovaním a výberom vzorky, medzi chybou vo vzorke a v celej populácii, diskutuje vhodnosť jednotlivých metód pre rôzny účel testov a rôzne charaktery populácie.

Účastníci

 • vedúci oddelení interného auditu a členovia auditného výboru
 • interní audítori a pracovníci oddelení vnútornej kontroly
 • vedúci oddelení riadenia kvality
 • špecialisti riadenia rizík

Obsah seminára

 • úvodná diskusia:
  • porovnanie interného a externého auditu
  • komponenty auditného rizika
  • typy nesprávnosti
  • ciele interných kontrol
  • definovanie a výber vzorky pri rôznych typoch auditov
 • posúdenie prirodzených rizík – riziková analýza:
  • biznis analýza – externé prostredie a  interné biznis faktory
  • finančná analýza
  • analýza systému interných kontrol, systému účtovníctva, IT systému
  • analýza rizika podvodu
 • metódy výberu vzorky
  • riziko  pri  výbere  vzorky
  • veľkosť vzorky
  • štatistický a neštatistický výber vzorky
 • tolerované a očakávané chyby
 • extrapolácia záverov na celú populáciu
 • použitie vzorky pri testoch prevádzkovej efektívnosti kontrol
 • zhodnotenie výsledkov
 • cvičenia a príklady

Lektori

Ing. Ivan Paule, CA, ACCA -  je držiteľom slovenskej audítorskej licencie ako aj kvalifikácie ACCA (špičková  britská účtovnícka kvalifikácia). Má viac ako 20 ročné odborné skúsenosti (12 rokov v „Big 4“) v oblasti auditu, manažmentu rizík a Corporate Finance u zákazníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach, medzi inými v energetike, obchode, výrobe, vývoji softvéru, IT služieb a nehnuteľností. Prednáša pravidelne na verejných seminároch na tému účtovníctva a auditu a pôsobí ako prednášajúci na Ekonomickej univerzite v Bratislave pri výučbe predmetu Regulácia a prax v audítorstve. Je spoluautorom knihy Audítorstvo (Súvaha 2005). Ivan Paule sa špecializuje na služby auditu, podpory pri transakciách, IFRS, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

01. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Cena

310 € bez DPH
372 € s DPH

Variabilný symbol

1937

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.