Kriminalita vo finančných službách

Kriminalita vo finančných službách

Ciele

Naučiť účastníkov ako:

 • predchádzať kriminalite vo finančných službách
 • rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
 • poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja proti kriminalite
 • postupovať pri detekcii trestného činu a spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti. 

Obsah seminára

 • druhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
 • najčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
 • aktuálne trendy kriminality vo finančných službách
 • indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
 • spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
 • prevencia proti kriminalite vo finančných službách
 • ako postupovať pri zistení trestného činu?
 • spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
 • prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043