Poznaj svojho klienta (KYC)

 • Cena kurzu
  177.6€
 • Najbližší termín
  04. 12. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Poznaj svojho klienta (KYC)

Ciele

Poskytnúť ucelený prehľad problematiky KYC, umožniť jej správne nastavenie a zlepšenie existujúcich KYC procesov. Mitigácia AML rizika, ktoré je spojené s určitými klientmi. 

Účastníci

Pracovníci bánk a finančných inštitúcií zodpovední za compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, podvodov, interní audítori, pracovníci zodpovední za riadenie rizík, pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Obsah seminára

 1. Čo znamená „KYC“ ( Poznaj svojho klienta)?
  1. Zákonné požiadavky, ich uplatňovanie, trendy
  2. AML – povinnosti a rizikovo orientovaný prístup
  3. Zjednodušené KYC
  4. Rozšírené KYC
 2.  Prečo by sme mali poznať svojho klienta?
  1. Zákonné požiadavky
  2. Hroziace sankcie
  3. Príležitosti
 3.  Koho skúmame v procese KYC?
  1. Nový klient
  2. Existujúci klient
 4.  Čo je podstatou KYC procesu?
  1. Identifikácia klienta
  2. Konečný užívateľ výhod
  3. Politicky exponovaná osoba (PEP)
  4. Sankcie
  5. Typ produktu
  6. Krajina pôvodu klienta
  7. Predmet podnikania klienta
  8. Typ klienta
 5.  KYC, ako ďalej? Implementácia a riadenie KYC procesu
  1. Tipy na vytvorenie nástroja na hodnotenie rizikovosti klienta a nastavenie procesov
  2. Hodnotenie rizík
  3. Uchovávanie záznamov
  4. Tréning
  5. Monitoring
  6. Reporting
 6. KYC a nové technológie
 7. KYC výzvy
  1. 5.AML smernica
  2. Rozdielne jurisdikcie
  3. Uzavretie zmluvného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta
  4. Komplexnosť poskytovaných produktov
  5. Limitované zdroje
  6. Tlak zo strany regulátora
  7. Rôznorodosť zákonných požiadaviek

Lektori

Mgr. et Mgr. Oľga Petrovicová, špecialistka v oblasti compliance s dlhoročnými skúsenosťami z medzinárodných finančných aj nefinančných inštitúcií. V súčasnosti poskytuje poradenstvo v oblasti nastavovania compliance procesov. Vyštudovala Právnickú fakultu a fakultu Managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

04. 12. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Harmonogram

09:00 -16:00 hod

Cena

148 € bez DPH
177.6 € s DPH

Variabilný symbol

1915

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.