Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

 • Cena kurzu
  465.6€
 • Najbližší termín
  22. 06. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Ciele

Seminár poskytuje komplexnú informáciu o jednotlivých prvkoch procesu SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) od kategorizácie inštitúcií cez hodnotenie jednotlivých oblastí SREPu až po výstup vo forme rozhodnutia o požadovanej výške kapitálu a likvidity. Ďalej budú diskutované požiadavky na ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) a overovanie formou dohľadu na mieste.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre zamestnancov útvaru riadenia rizík, compliance a interného auditu.

Obsah seminára

 • Úvod do SREP procesu
  • štruktúra Basel II/III
  • štruktúra SREP
 • Hlavné prvky SREP procesu
  • kategorizácia inštitúcií a proporcionalita
  • skóring v procese SREP
  • monitoring kľúčových indikátorov
  • analýza obchodného modelu
  • hodnotenie riadiaceho a kontrolného systému
  • hodnotenie rizík pre kapitál
  • hodnotenie primeranosti kapitálu inštitúcie
  • hodnotenie rizík pre likviditu a financovanie
  • hodnotenie primeranosti likvidity inštitúcie
  • celkové SREP hodnotenie a opatrenia dohľadu
 • Požiadavky na riadiaci a kontrolný systém
  • úvod
  • koncept troch línií obrany
  • roly a zodpovednosti orgánov a výborov
  • organizačná štruktúra
  • outsourcing
  • risk culture a business conduct
  • systém vnútornej kontroly
 • Požiadavky na ICAAP a ILAAP
  • úvod do ICAAP a ILAAP
  • spoločné požiadavky na ICAAP a ILAAP
  • požiadavky na ICAAP
  • požiadavky na ILAAP
  • interná validácia ICAAP a ILAAP
  • roly interného auditu v ICAAP a ILAAP
 • Kontroly v bankách
  • koncepcie a zásady dohľadu
  • cyklus dohľadu
  • kontroly na mieste
  • krízové riadenie
  • dohľad ECB
 • Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný - odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 06. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                       9.00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

388 € bez DPH
465.6 € s DPH

Variabilný symbol

2392


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.