Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Ciele

Seminár poskytuje komplexnú informáciu o jednotlivých prvkoch procesu SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) od kategorizácie inštitúcií cez hodnotenie jednotlivých oblastí SREPu až po výstup vo forme rozhodnutia o požadovanej výške kapitálu a likvidity. Ďalej budú diskutované požiadavky na ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) a overovanie formou dohľadu na mieste.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre zamestnancov útvaru riadenia rizík, compliance a interného auditu.

Obsah seminára

 • Úvod do SREP procesu
  • štruktúra Basel II/III
  • štruktúra SREP
 • Hlavné prvky SREP procesu
  • kategorizácia inštitúcií a proporcionalita
  • skóring v procese SREP
  • monitoring kľúčových indikátorov
  • analýza obchodného modelu
  • hodnotenie riadiaceho a kontrolného systému
  • hodnotenie rizík pre kapitál
  • hodnotenie primeranosti kapitálu inštitúcie
  • hodnotenie rizík pre likviditu a financovanie
  • hodnotenie primeranosti likvidity inštitúcie
  • celkové SREP hodnotenie a opatrenia dohľadu
 • Požiadavky na riadiaci a kontrolný systém
  • úvod
  • koncept troch línií obrany
  • roly a zodpovednosti orgánov a výborov
  • organizačná štruktúra
  • outsourcing
  • risk culture a business conduct
  • systém vnútornej kontroly
 • Požiadavky na ICAAP a ILAAP
  • úvod do ICAAP a ILAAP
  • spoločné požiadavky na ICAAP a ILAAP
  • požiadavky na ICAAP
  • požiadavky na ILAAP
  • interná validácia ICAAP a ILAAP
  • roly interného auditu v ICAAP a ILAAP
 • Kontroly v bankách
  • koncepcie a zásady dohľadu
  • cyklus dohľadu
  • kontroly na mieste
  • krízové riadenie
  • dohľad ECB
 • Zhrnutie seminára a záver

Lektori

odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719