Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

 • Cena kurzu
  150€
 • Najbližší termín
  22. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti - začiatočníci

Ciele

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

 • Ÿ  s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu  v bankovníctve a finančných službách
 • Ÿ  s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb,
 • Ÿ  s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO,
 • Ÿ  so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností,
 • Ÿ  so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie,

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Obsah seminára

1.blok:

 • Ÿ  definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
 • Ÿ  charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
 • Ÿ  indikátory a typické formy NOO
 • Ÿ  možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

2.blok:

 • Ÿ  zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
 • Ÿ  spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
 • Ÿ  problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

3. blok:

 • Ÿ  rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
 • Ÿ  podvodné transakcie a postup pri ich riešení
 • Ÿ  diskusia, otázky

Lektori

Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

22. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

1902

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.