Trestná zodpovednosť právnických osôb

 • Cena kurzu
  93.12€
 • Najbližší termín
  29. 11. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Ciele

Od 1.7.2016 je účinný nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý zavádza do slovenského právneho poriadku, tzv. priamu trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb,  v dôsledku ktorej je možné uložiť právnickej osobe v trestnom konaní konkrétny trest. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami, ktoré tento zákon so sebou prináša.

Účastníci

 • členovia manažmentu PO
 • právnici
 • vedúci zamestnanci zodpovedný za compliance a prevenciu podvodov
 • interní audítori

Obsah seminára

1.ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

- trestné činy PO, trestná zodpovednosť, vylúčenie trestnej zodpovednosti niektorých právnických osôb, páchateľ, spolupáchateľ, účastník, trestná zodpovednosť právneho nástupcu právnickej osoby, účinná ľútosť, zahľadenie odsúdenia

2. TRESTY

-  druhy trestov a vysvetlenie ich podstaty

3.OSOBITNÉ USTANOVENIA O TRESTNOM KONANÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM

-  vzťah ku konaniu o správnom delikte, miestna príslušnosť, upovedomenie o začatí a skončení trestného stíhania, spoločné konanie, zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby, obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia, konanie v mene právnickej osoby v  trestnom konaní, obhajca, výsluch, záverečné reči a posledné slovo

4. VÝKON TRESTOV

-    výkon trestu zrušenia PO, zákazu činnosti, zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, zverejnenie odsudzujúceho rozsudku a podmienené upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov

Lektori

kpt. JUDr. Marek Kordík, LL.M.,  PhD., prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu Akadémie Policajného zboru.  Pán Kordík má dlhoročné skúsenosti z praxe, bývalý obhajca, konzultant Compliance a AML zástupca v oblasti informačných a komunikačných technológií, absolventov Univerzity Komenského (PhD.) a Organizácie spojených národov (LL.M.) so zameraním na trestný zákon, najmä finančné vyšetrovanie zločinov bielych golierov a trestnej zodpovednosti právnických osôb, korupciu, pranie špinavých peňazí, počítačovej kriminality a ochranu dát, súdnej a policajnej spolupráce v trestných veciach v rámci domáceho aj medzinárodného trestného práva.

Člen expertných výborov, CEPOL, FRONTEX, MEPA, SEPA.  Je autorom viac ako 25 príspevkov, učebníc a komentárov.

Dĺžka trvania

1/2 dňa

Aktuálne termíny

29. 11. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

77.6 € bez DPH
93.12 € s DPH

Variabilný symbol

1344

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.