Vedenie vyšetrovania podovodov v poisťovníctve

  • Cena kurzu
    150€
  • Najbližší termín
    24. 11. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Vedenie vyšetrovania podovodov v poisťovníctve

Ciele

Cieľom 1–dňového kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi v oblasti profilovania páchateľov, rizikových klientov, prípravy vyšetrovania, vedenia vyšetrovania a dokumentovania vyšetrovania. I. časť podujatia sa venuje všeobecne teórií a odbornej stránke vyšetrovania podvodov, odprezentované informácie je možné využiť v akomkoľvek sektore. II. časť podujatia sa venuje konkrétnym prípadovým štúdiám v oblasti externých a interných podvodov v poisťovníctve.

Účastníci

Podujatie je vhodné pre vyšetrovateľov podvodov, compliance špecialistov, AML špecialistov, compliance právnikov, interných audítorov, kontrolórov poistných udalostí, forenzných špecialistov,  poistných expertov a ďalších, ktorých uvedená problematika zaujíma alebo súvisí s výkonom ich pracovnej pozície v bankovníctve, poisťovníctve, finančníctve, telekomunikačných a iných službách. 

Obsah seminára

1.Úvod - predstavenie

           

2.Podvod, analytika a databázy, podnety a zúčastnené strany

            •Podvod (definícia, delenie, základné znaky, prieskumy).

            •Analytika, vedenie a tvorba vlastných databáz a ich využívanie – vyťažovanie.

            •Podnety a zúčastnené strany (vyšetrovateľ, páchateľ).

 

3.Vyšetrovanie

            •Vyhodnotenie podnetu a plán vyšetrovania.

            •Investigatívne interview – výsluch (príprava, vedenie a metódy výsluchu).

            •Dokumentovanie výsluchu.

            •Neverbálna komunikácia.

           

4.Prípadové štúdie

            •Externý poistný podvod.

            •Interný podvod.

            •Organizovaná skupina.

            •Tímová práca účastníkov kurzu na skutočnom prípade.

           

5.Vyhodnotenie kurzu

            Účastníci získajú „Osvedčenie“ o absolvovaní na základe aktívnej účasti na podujatí.

Lektori

odborníci z praxe

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

24. 11. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00-16.00 hod.

|Technické zabezpečenie|

Kurz bude realizovaný cez on-line platformu. Link bude účastníkom poslaný niekoľko dní pred konaním podujatia. 

Cena

125 € bez DPH
150 € s DPH

Variabilný symbol

2221

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.