Cenné papiere domáce a zahraničné

 • Cena kurzu
  278.4€
 • Najbližší termín
  13. 02. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Cenné papiere domáce a zahraničné

Back office a spracovanie cenných papierov

Ciele

Oboznámiť účastníkov s normami Zákona o cenných papierov a investičných službách č. 566/2001, spolu s praktickými ukážkami jednotlivých typov produktov a s prihliadnutím na legislatívu EÚ, ako aj príklady na vysporiadanie domácich a zahraničných cenných papierov, zmeny na kapitálovom trhu po zavedení platformy T2S (Target2Securities).

Účastníci

Zamestnanci bánk, najmä z útvarov platobného styku a back office, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti a zručnosti pri aplikácii zákona o platobných službách a súvisiacich predpisov v praxi. Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti. 

Obsah seminára

 • Oboznámenie sa s kapitálovým trhom a jeho funkciami
  • základné pojmy
  • inštitúcie kapitálového trhu
 • SWIFT a jeho využitie pri obchodovaní s cennými papiermi
  • typy a základná logika swiftových správ
  • funkcie swiftu
 • Spracovanie zahraničných cenných papierov na Back Office
  • Clearstream a iní  medzinárodní custodiáni
  • typy SWIFT-ových správ na vysporiadanie CP (správy 5XX)
  • typy SWIFT-ových výpisov k CP (MT 53X)
  • praktický príklad  nákup/predaj CP
  • prevody finančných prostriedkov, sledovanie cash pozícií
  • rekonciliácia a riešenie reklamácií
 • Spracovanie slovenských cenných papierov na Back Office
  • oboznámenie sa so Zákonom o cenných papieroch a investičných službách č. 566/2001
  • praktický príklad prevod CP
  • technický príklad nákup/predaj CP
  • technický príklad  prevod CP
  • technický príklad dedičské konanie
  • typy cenných papierov v SR
  • Depozitár cenných papierov v SR
  • oboznámenie sa so službami Depozitára CP v SR v podmienkach T2S (Target2Securities)
  • vybavovanie reklamácií a iných podaní a riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním služieb Depozitára

Lektori

Mgr. Milan Rejman, skúsený odborník v oblasti správy a vysporiadania cenných papierov

Dĺžka trvania

1 deň 

Aktuálne termíny

13. 02. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:        9.00 h
vyučovanie:                      9.00 h – 16.00 h

Cena

232 € bez DPH
278.4 € s DPH

Variabilný symbol

1957


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.