Analytical Credit Datasets (AnaCredit)

  • Cena kurzu
    200.4€
  • Najbližší termín
    16. 10. 2018
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Analytical Credit Datasets (AnaCredit)

Ciele

AnaCredit je projekt Európskej centrálnej banky spolu s národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a niekoľkými krajinami mimo eurozóny, ktorým sa vytvorí nová databáza s harmonizovanými podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch vo všetkých zúčastnených členských štátoch. Projekt AnaCredit vychádza z nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867  o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13). Skratka AnaCredit znamená „analytical credit datasets" - analytická úverová databáza. Cieľom podujatia je pomôcť vykazujúcim subjektom sa pripraviť na reportovanie podľa  AnaCreditu.

Účastníci

Zamestnanci komerčných bánk a Národnej banky Slovenska, ktorých sa reportovanie podľa AnaCreditu týka. Najmä zamestnanci vykazujúcich subjektov, ktorí sú zodpovednou osobou za vykazovanie dát podľa AnaCreditu.

Obsah

1.    Praktické otázky súvisiace s vyplňovaním AnaCredit šablón (templates)

2.    Problémy pri reportovaní

3.    Praktické príklady atribútov „Submission type“

4.    Kontroly konzistencie dát (ECB a NBS)

5.    Atribúty vyžadované nad rámec ECB regulácie (špecifické pre NBS)

6.   Otázky a diskusia.

Lektori

Lucia Rončáková

Konstantin Barkhanskyy

Termín

0,5 dňa

Aktuálne termíny

16. 10. 2018 (Pozvánka)

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00

workshop:  9.00 -13.00

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

1753


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.