Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Ciele

Naučiť účastníkov preskúmať a zhodnotiť podnikateľské a investičné zámery predkladaných žiadateľov o úver. Zoznámiť účastníkov s najčastejšími spôsobmi „vylepšovania“ ako aj návratnosti predpokladaných podnikateľských a investičných zámerov, tak účtovných a finančných výsledkov samotných klientov. Naučiť účastníkov zhodnotiť ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších finančných inštitúcií, ktorých súčasťou práce je komplexné analyzovanie a hodnotenie finančnej situácie dlžníka na základe výkazov o dosiahnutých výsledkoch predložených za porovnateľné obdobia, následná interpretácia výsledkov, analýza hospodárskeho výsledku firmy a vyhodnotenie jej silných a slabých stránok. Online kurz nadväzuje na vzdelávacie podujatie „FINANČNÝ MANAŽMENT - Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“, zároveň je možné seminár absolvovať aj bez účasti na vyššie spomenutom vzdelávacom podujatí. Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah seminára

1. deň

Analýza finančného zdravia a konkurencieschopnosti  žiadateľa o úver (klienta)

  • Analýza vonkajšieho a vnútorného okolia podniku (klienta).
  • Možnosti spracovania analýzy finančnej situácie klienta a interpretácia jej výsledkov.
  • Najčastejšie spôsoby „vylepšovania“ finančných výsledkov klientom  
  • Praktické možnosti hodnotenia finančnej situácie klienta pomocou benchmarkingu.
  • Zostavenie SWOT analýzy klienta z pohľadu jeho podnikateľského alebo investičného zámeru.

Možnosti preskúmania a zhodnotenia podnikateľských a investičných zámerov klientov

  • Audit predmetu  podnikateľského alebo investičného zámeru klienta, t.j. preskúmanie a zhodnotenie nových výrobkov, služieb alebo technológií z pohľadu pridanej hodnoty pre zákazníka (investora). 
  • Audit vyhodnocenia návratnosti podnikateľského alebo investičného zámeru spracovaného klientom.

2. deň

Praktické príklady spracovania finančnej analýzy podniku na základe informácií dostupných na internete

  • Spracovanie analýzy konkrétných podnikov jednotlivými účastníkmi seminára.
  • Spracovanie finančnej analýzy ľubovoľných podnikov jednotlivými účastníkmi za pomoci MS Excel.
  • Interpretácia spracovaných finančných analýz.

Lektori

Odborník v oblasti finančného a ekonomického riadenia výrobných a nevýrobných spoločností so zameraním na kontrolling, manažérske účtovníctvo, finančnú analýzu, benchmarking a investičné rozhodovanie. | Česká republika