Finančný manažment: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi

Finančný manažment: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi

Ciele

Vysvetliť princípy definovania podnikateľských a investičných zámerov, a možnosti ich hodnotenia. Na základe praktických príkladov naučiť účastníkov online kurzu vytvárať podnikateľské a investičné zámery a vyhodnocovať silné a slabé stránky. Pre takto vytvorené podnikateľské a investičné zámery  naučiť účastníkov spracovať bilanciu majetku a zdrojov jeho krytia (Rozvahu), vypočítať náklady a výnosy vyvolané týmto zámermi (Výkaz ziskov a strát) a nakoniec definovať výdaje a príjmy plynúce z týchto zámerov (Clash Flow). Na príkladoch z praxe precvičiť s účastníkmi online kurzu vyhodnocovanie návratnosti podnikateľských a investičných zámerov, za pomoci využitia praktických štatistických a dynamických metód. Vysvetliť postup pri investičnom rozhodovaní, zapojenie úverov do financovania projektov, oboznámiť účastníkov so základnými technikami výpočtu návratnosti vložených investícií, s riešením problematických situácií pri týchto výpočtoch, precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk, poisťovní, firiem, ktorí chcú byť úspešní pri posudzovaní návratnosti vložených investícií a pri posudzovaní podnikateľských projektov, tiež odborní pracovníci v ekonomických pozíciách, ekonomickí poradcovia a pod. Ďalej je seminár určený finančným analytikom a finančným manažérom na nižšom a strednom stupni riadenia v bankách a finančných inštitúciách, zamestnancom kontrolingových útvarov a všetkým zamestnancom využívajúcich finančnú analýzu, výkazy cash flow a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov, a na hodnotenie investičných zámerov a ich rizík. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností, poisťovní a pre ekonomických finančných poradcov.  Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah

1. deň

Proces realizácie podnikateľského a investičného zámeru v praxi.

 • Podnikateľský zámer.
 • Pojem investícia, dôvody investovania, investičné riziko.
 • Charakteristika investičnej činnosti.
 • Rozhodovací proces pri investíciách.
 • Investičné a finančné rozhodovanie.
 • Investičná stratégia.
 • Investičný projekt a jeho realizácia.

Zdroje financovania podnikateľských a investičných zámerov

 • Rozdelenie finančných zdrojov.
 • Náklady na zabezpečenie jednotlivých druhov kapitálu.
 • Interné financovanie  investícií.
 • Externé zdroje financovania investícií.
 • Peňažné toky z podnikateľského a investičného zámeru.
 • Investičný kontrolling – kľúč k úspešnosti
 • Manažérske účtovníctvo– informačná základňa investičného kontrollingu.
 • Výkazy vo finančnom účtovníctve.
 • Finančné ukazovatele pri hodnotení dopadov podnikateľských a investičných zámerov.
 • Náklady a výnosy, výdaje a príjmy  vyvolané realizáciou investície.
 • Bod zvratu (Break-point).
 • Finančný plán ako súčasť podnikateľského a investičného zámeru.
 • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (statická, dynamická).

 

 2. deň

Praktické príklady spracovanie podnikateľských a investičných zámerov

 • Spracovanie  podnikateľského a investičného  zámeru  jednotlivými účastníkmi semináru  pomocou MS Excel.
 • Praktické príklady vyhodnocovania  podnikateľských a investičných zámerov.
 • Vyhodnocovanie spracovaných podnikateľských a investičných zámerov účastníkmi seminára pomocou  MS Excel.

Lektori

Odborník v oblasti finančného a ekonomického riadenia výrobných a nevýrobných spoločností so zameraním na kontrolling, manažérske účtovníctvo, finančnú analýzu, benchmarking a investičné rozhodovanie, Česká republika. 

Termín

2 dni

Miesto

Online