Finančný manažment a finančná analýza firmy

Finančný manažment a finančná analýza firmy

Komplexná ponuka za zvýhodnený účastnícky poplatok zahŕňa podujatia: 

Finančný manažment: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi v termíne 3.-4.11.2021

Finančná analýza firmy: Audit podnikateľských a investičných zámerov v termíne 2. a 9.12.2021

Účastníci, ktorí úspešne a aktívne absolvujú obe podujatia získajú OSVEDČENIE. 

Ciele

1. časť: 

FINANČNÝ MANAŽMENT: Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi
Vysvetliť princípy definovania podnikateľských a investičných zámerov, a možnosti ich hodnotenia. Na základe praktických príkladov naučiť účastníkov online kurzu vytvárať podnikateľské a investičné zámery a vyhodnocovať silné a slabé stránky. Pre takto vytvorené podnikateľské a investičné zámery naučiť účastníkov spracovať bilanciu majetku a zdrojov jeho krytia (Rozvahu), vypočítať náklady a výnosy vyvolané týmto zámermi (Výkaz ziskov a strát) a nakoniec definovať výdaje a príjmy plynúce z týchto zámerov (Clash Flow). Na príkladoch z praxe precvičiť s účastníkmi online kurzu vyhodnocovanie návratnosti podnikateľských a investičných zámerov, za pomoci využitia praktických štatistických a dynamických metód. Vysvetliť postup pri investičnom rozhodovaní, zapojenie úverov do financovania projektov, oboznámiť účastníkov so základnými technikami výpočtu návratnosti vložených investícií, s riešením problematických situácií pri týchto výpočtoch, precvičiť účastníkov v navrhovaní možných scenárov splátkových kalendárov a variantných spôsobov riešení projektov.

2. časť: 

FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY: Audit podnikateľských a investičných zámerov

Naučiť účastníkov preskúmať a zhodnotiť podnikateľské a investičné zámery predkladaných žiadateľov o úver. Zoznámiť účastníkov s najčastejšími spôsobmi „vylepšovania“ ako aj návratnosti predpokladaných podnikateľských a investičných zámerov, tak účtovných a finančných výsledkov samotných klientov. Naučiť účastníkov zhodnotiť ekonomické ukazovatele firmy a načrtnúť jej budúce fungovanie v prípade nepriaznivého vývoja a následnej finančnej výpomoci alebo reštrukturalizácie.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk, poisťovní, firiem, ktorí chcú byť úspešní pri posudzovaní návratnosti vložených investícií a pri posudzovaní podnikateľských projektov, tiež odborní pracovníci v ekonomických pozíciách, ekonomickí poradcovia a pod. Ďalej je seminár určený finančným analytikom a finančným manažérom na nižšom a strednom stupni riadenia v bankách a finančných inštitúciách, zamestnancom kontrolingových útvarov a všetkým zamestnancom využívajúcich finančnú analýzu, výkazy cash flow a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov, a na hodnotenie investičných zámerov a ich rizík. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností, poisťovní a pre ekonomických finančných poradcov. Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Obsah

1. deň

Proces realizácie podnikateľského a investičného zámeru v praxi.

 • Podnikateľský zámer.
 • Pojem investícia, dôvody investovania, investičné riziko.
 • Charakteristika investičnej činnosti.
 • Rozhodovací proces pri investíciách.
 • Investičné a finančné rozhodovanie.
 • Investičná stratégia.
 • Investičný projekt a jeho realizácia.

Zdroje financovania podnikateľských a investičných zámerov

 • Rozdelenie finančných zdrojov.
 • Náklady na zabezpečenie jednotlivých druhov kapitálu.
 • Interné financovanie  investícií.
 • Externé zdroje financovania investícií.
 • Peňažné toky z podnikateľského a investičného zámeru.

Investičný kontrolling – kľúč k úspešnosti

 • Manažérske účtovníctvo– informačná základňa investičného kontrollingu.
 • Výkazy vo finančnom účtovníctve.
 • Finančné ukazovatele pri hodnotení dopadov podnikateľských a investičných zámerov.
 • Náklady a výnosy, výdaje a príjmy  vyvolané realizáciou investície.
 • Bod zvratu (Break-point).
 • Finančný plán ako súčasť podnikateľského a investičného zámeru.
 • Metódy hodnotenia návratnosti investícií (statická, dynamická).

 

 2. deň

Praktické príklady spracovanie podnikateľských a investičných zámerov.

 • Spracovanie  podnikateľského a investičného  zámeru  jednotlivými účastníkmi semináru  pomocou MS Excel.
 • Praktické príklady vyhodnocovania  podnikateľských a investičných zámerov.
 • Vyhodnocovanie spracovaných podnikateľských a investičných zámerov účastníkmi seminára pomocou  MS Excel.

3. deň

Analýza finančného zdravia a konkurencieschopnosti  žiadateľa o úver (klienta)

 • Analýza vonkajšieho a vnútorného okolia podniku (klienta).
 • Možnosti spracovania analýzy finančnej situácie klienta a interpretácia jej výsledkov.
 • Najčastejšie spôsoby „vylepšovania“ finančných výsledkov klientom  
 • Praktické možnosti hodnotenia finančnej situácie klienta pomocou benchmarkingu.
 • Zostavenie SWOT analýzy klienta z pohľadu jeho podnikateľského alebo investičného zámeru.

 

Možnosti preskúmania a zhodnotenia podnikateľských a investičných zámerov klientov

 • Audit predmetu  podnikateľského alebo investičného zámeru klienta, t.j. preskúmanie a zhodnotenie nových výrobkov, služieb alebo technológií z pohľadu pridanej hodnoty pre zákazníka (investora). 
 • Audit vyhodnotenia návratnosti podnikateľského alebo investičného zámeru spracovaného klientom.

 4. deň

Praktické príklady spracovania finančnej analýzy podniku na základe informácií dostupných na internete

 • Spracovanie analýzy konkrétnych podnikov jednotlivými účastníkmi seminára.
 • Spracovanie finančnej analýzy ľubovoľných podnikov jednotlivými účastníkmi za pomoci MS Excel.
 • Interpretácia spracovaných finančných analýz.
 • Audit podnikateľských a investičných zámerov spracovaných účastníkmi v rámci  seminára „FINANČNÝ MANAŽMENT - Podnikateľské a investičné zámery a ich hodnotenie v praxi“. 

Lektori

Odborník v oblasti finančného a ekonomického riadenia výrobných a nevýrobných spoločností so zameraním na kontrolling, manažérske účtovníctvo, finančnú analýzu, benchmarking a investičné rozhodovanie. | Česká republika

Termín

4 dni

Miesto

Online