Finančný manažment v čase ekonomickej krízy I

Finančný manažment v čase ekonomickej krízy I

Finančná analýza a interpretácia výsledkov, cash flow manažment, finančné modelovanie

Ciele

Vysvetliť postup pri finančnej analýze a interpretácii jej výsledkov,naučiť účastníkov analyzovať hospodársky výsledok firmy, vyhodnocovať silné a slabé stránky firmy, vedieť sa orientovať vo finančných tokoch vo firme a posudzovať efektívnosť a nákladovosť firemných operácií. Na základe analýzy pod vedením lektora naučiť účastníkov posudzovať ďalší vývoj firmy, s istotou viesť investičné projekty pri správnej miere investičného rizika a s dôrazom na rešpektovanie špecifických požiadaviek profesionálne vyhodnotiť investičné projekty.

Účastníci

Prvý z cyklu dvoch vzájomne nadväzujúcich seminárov určených finančným analytikom a finančným manažérom na strednom stupni riadenia v bankách a iných finančných inštitúciách, zamestnancom kontrolingových útvarov, všetkým zamestnancom firiem a  podnikateľom využívajúcim finančnú analýzu, výkazy cash flov a finančné modelovanie na zostavovanie alebo posúdenie podnikateľských zámerov a na hodnotenie rizík investičných zámerov.

Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s podnikateľskými projektmi, rokujú o poskytnutí zdrojov na financovanie prevádzkových a investičných potrieb firiem. Je vhodný tiež pre zamestnancov správcovských spoločností a poisťovní a pre finančných poradcov.

Obsah

Finančná analýza a interpretácia výsledkov
 • analýza aktuálnej finančnej situácie klienta
 • analýza hospodárskeho výsledku
 • hodnotenie výkonnosti firmy na základe ekonomickej pridanej hodnoty EVA
 • analýza cash flow a analýza efektívnosti
 • výrobková analýza a analýza služieb
 • analýza nákladov
 • analýza súhrnných a parciálnych výsledkov
 • finančná analýza odvetvia a benchmarking
Cash flow manažment
 • zabezpečenie optimálnych peňažných tokov
 • cash flow ako nástroj riadenia likvidity
Finančné modelovanie
 • podnikateľský projekt a jeho dokumentácia
 • modelovanie finančných výkazov
 • metódy hodnotenia investičných projektov
 • návratnosť investícií a investičné riziko
 • simulácie finančných výkazov
 • moderovaná diskusia

Seminár sa zameriava aj na rozvoj praktických zručností formou riešenia príkladov z praxe a prípadovej štúdie.

Prosíme účastníkov, aby si priniesli kalkulačky.

Na seminár Finančný manažment I úzko nadväzuje Finančný manažment II – Investičné rozhodnutie a úver. V závere druhého seminára absolvujú účastníci test a na základe jeho úspešného zvládnutia získajú osvedčenie.

Lektori

špecialista na firemné analýzy a podnikové financie, kapitálové trhy, finančné poradenstvo, nákladové a kalkulačné systémy

Termín

1,5 dňa