Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom

Obchodno-právne vzťahy a platné normy medzi bankou a klientom

Právne minimum pre úverových pracovníkov

Ciele

Prehľadne oboznámiť účastníkov s vybranými oblasťami obchodného práva (upravujúcimi právnu pozíciu úverového pracovníka vo vzťahu ku klientovi, typy obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodu a pod.), s platnou právnou úpravou zabezpečenia splnenia záväzkov záložným právom i ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, s využitím zmenky, s uplatňovaním práv banky v prípade nesplnenia záväzku a s najčastejšími chybami v obchodnej a ekonomickej oblasti. 

Účastníci

Seminár je určený úverovým pracovníkom bánk, ako aj account manažérom a relationship manažérom, ktorí pre efektívny výkon práce potrebujú ovládať s tým súvisiacu platnú právnu úpravu. 

Obsah

 1. Úverový pracovník a obchodné právo
  • Obchodný zákonník a jeho vzťah k občianskemu právu, najmä k Občianskemu zákonníku
  • právna subjektivita klienta a oprávnenie konať za klienta
  • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a dedenie v úverových vzťahoch
  • obchodný register
  • obchodné zmluvy – ich uzatváranie a  náležitosti
  • zodpovednosť za škodu, náhrada škody
  • úloha notárov, notárske zápisnice
 2. Zabezpečenie splnenia záväzkov záložným právom
  • podstata záložného práva
  • zriadenie a vznik záložného práva (podmienky zriadenia, predmet záložného práva, náležitosti zmluvy o zriadení záložného práva, registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv)
  • práva a povinnosti vlastníkov (záložcu, záložného veriteľa)
  • zánik záložného práva
 3. Zabezpečenie záväzkov ďalšími zabezpečovacími prostriedkami
  • ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
  • zabezpečenie prevodom práva, zabezpečenie postúpením pohľadávky, uznanie dlhu
 4. Využitie zmenky
  • zmenka ako bankový produkt zabezpečujúci návratnosť úveru
  • právna úprava zmenky, uplatnenie práv zo zmenky – vymáhanie
 5. Uplatňovanie práv banky v prípade nesplnenia záväzku
  • výkon záložného práva spôsobom určeným v zmluve, predajom zálohu na dražbe podľa zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  • nútený výkon rozhodnutia, súdny výkon rozhodnutia, výkon exekúcie
  • konkurz a reštrukturalizácia
 6. Najčastejšie chyby v obchodnej a ekonomickej oblasti
  • ohrozenie obchodného a bankového tajomstva
  • podvod, sprenevera
  • riadená diskusia

Lektori

kolektív skúsených lektorov – právnik z komerčnej banky, advokát, exekútor, notár 

Termín

2 dni (od 9:00 do 16:00 hod.)