Pozorovanie klienta na mieste – nevyhnutná súčasť hodnotenia úverového rizika

Pozorovanie klienta na mieste – nevyhnutná súčasť hodnotenia úverového rizika

Ciele

Workshop je zameraný na výmenu skúseností, prehĺbenie vedomostí o možnostiach, metódach a nástrojoch nefinančného charakteru, ktoré môžu využívať pracovníci bánk a finančných inštitúcií pri svojom pozorovaní klienta v jeho prostredí, a tak dopĺňať informácie získané analýzou finančných údajov. Informácie nefinančného charakteru môžu rozhodujúcim spôsobom pred výkonom finančnej analýzy ovplyvniť rozhodovanie bánk o poskytnutí úveru.
Cieľom workshopu je aj zhodnotenie alebo nastavenie metód, nástrojov a parametrov nefinančného charakteru, ktoré využívajú, alebo by mohli využívať, jednotlivé banky pre účely hodnotenia bonity klientov oblasti poskytovania úverov. 

Účastníci

Workshop je určený úverovým pracovníkom bánk a iných finančných inštitúcií– account manažérom a risk manažérom pre účely nefinančného hodnotenia úverového rizika a kredibility klienta pred rozhodnutím banky o poskytnutí úveru. 

Obsah

 • Fyzické pozorovanie klienta na mieste – efektívny nástroj a prístup pri rozhodovaní bánk o poskytnutí úveru
 • Návšteva klienta - zdroj poznatkov o činnosti klienta, ktoré nie je možné získať analýzou finančných a iných informácii uskutočnených v banke
 • Varovné príznaky pre banku/fin.inštitúciu pri fyzickom pozorovaní klienta
 • Nástroje fyzického pozorovania klienta – uplatnenie metód štíhleho riadenia
 • Štíhle riadenie (Lean manažment) – 4 základné miery
 • Ukazovatele štíhleho riadenia – významné ukazovatele doplňujúce finančné ukazovatele
 • Tímová práca ako predpoklad ustavičného zlepšovania výkonnosti podnikov
 • Straty vo výrobnom/administratívnom procese a ich dopad na súvahu a výkaz ziskov a strát
 • Proces ustavičného zlepšovania – nástroj zlepšovania výkonnosti podnikov
 • Príklady strát vo výrobnom procese z rôznych podnikov a ich dopad na finančné ukazovatele
 • Metódy a nástroje bánk nefinančného charakteru pri hodnotení bonity klienta a ich váha v rozhodovacom procese pri poskytnutí/prolongácii úveru
 • Doplnenie metód a nástrojov nefinančného charakteru do rozhodovacích modelov/ hodnotení bánk

Lektori

Expert z poradenskej spoločnosti pôsobiaci 7 rokov v banke v oblasti korporátneho financovania a viac ako 5 rokov v oblasti zlepšovania výkonnosti podnikov a ich reštrukturalizácii 

Termín

2 dni