Princíp DSCR, EBITDA, CAPEX

  • Cena kurzu
    174€
  • Najbližší termín
    03. 11. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Princíp DSCR, EBITDA, CAPEX

Ciele

V rámci workshopu sa efektívnou formou a na príkladoch z praxe oboznámite, ako pracovať s ukazovateľom DSCR (Krytie dlhovej služby), EBITDA a CAPEX. Jedná sa o kľúčové parametre používané na hodnotenie schopnosti firmy splácať svoje finančné záväzky. Často závisí od toho, či sú tieto sledované parametre pre konkrétnu firmu nastavené správne. V rámci tohto micro workshopu si prejdete hlavné princípy, ukážkové príklady a časté chyby.

Účastníci

Webinár je určený zamestnancom bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri, úveroví analytici, úveroví schvaľovatelia, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť, a ďalej pre zamestnancov firiem z pozícií: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori. Maximálny počet účastníkov je 12.

Obsah

►     Ukazovateľ EBITDA – jeho vznik, význam a dôvod, prečo sa banky od klasickej formy EBITDA odklonili.

►     Banky a EBITDA – alternatívne možnosti výpočtov, princíp očisťovania zdrojov a úpravy EBITDA na príkladoch z praxe.

►     Princíp a výpočet ukazovateľa CAPEX. Kedy a aká hodnota CAPEX patrí do DSCR?

►     Princíp a skladba DSCR – čo do ukazovateľa patrí a čo nie.

►     Časté chyby bankárov a firiem pri meraní DSCR.

Lektori

Štefan M. špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Termín

0,5 deň

Aktuálne termíny

03. 11. 2022 (Pozvánka)

Miesto

Online

Harmonogram

13.30 – 17.00 hod. 

MS Teams alebo Zoom. 

Cena

145 € bez DPH
174 € s DPH

Variabilný symbol

2427


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.