Úverová analýza 3D - začiatočníci (Modul I)

  • Cena kurzu
    540€
  • Najbližší termín
    24. - 25. 05. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Úverová analýza 3D - začiatočníci (Modul I)

Úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. V priebehu workshopu sú všetky teoretické témy bezprostredne ilustrované a precvičované na príkladoch z praxe.

Ciele

Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:
• analyzovať finančné výkazy v súvislosti s konkrétnou firmou a zistené skutočnosti vhodne interpretovať s ohľadom na riziko;
• zamerať sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využívať pracovný čas efektívne;
• pomôcť firemným klientom nájsť možnosti financovania s ohľadom na riziko.

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť a zameranie prípadových štúdií. Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie, hlavný dôraz je kladený na použiteľnosť získaných vedomostí v bankovej a finančnej praxi. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah

Princíp rýchlej analýzy
Úvod do problematiky úverovej analýzy a finančných výkazov. Analýza výkazov prípadovej štúdie a ich využitie na identifikáciu rizík ako aj obchodných príležitostí. Rekapitulácia princípu rýchlej analýzy firiem.

Finančné výkazy z nadhľadu
Fungovanie firiem a finančných výkazov v skratke. Hlavné položky a ich previazanie s nefinančnou analýzou.

Finančné kritériá a ukazovatele
Ich význam a interpretácia v závislosti od potrieb financovania firmy. Praktické tipy na efektívne a bezpečné využitie ukazovateľov.

Finančné výkazy v detaile
Firmy v skutočnosti versus finančné výkazy, časté manipulácie s účtovnými položkami, skresľovanie reality a optimalizácia finančných výsledkov v skratke.

Analýzy prípadových štúdií
Reálne prípady s výkazmi a podkladmi v plnom rozsahu (full stories) a analýza skrátených prípadových štúdií (short stories) - rýchla analýza štruktúrovaným spôsobom.

Podnikateľská realita a bankovníctvo
Rola banky pred a po poskytnutí úveru, situácie vyvolávajúce riziká neprijateľné pre banku.

Úverový výbor
Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školenie a ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.
Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes.

Lektori

Špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Termín

2 dni v čase od 9.00 -17.00 hod. 

Aktuálne termíny

24. - 25. 05. 2023 (Pozvánka)

Miesto

Online

Harmonogram

Platí pre oba dni: 

9.00 -17. 00 hod. 

Podujatie bude prebiehať online cez MS Teams. 

Cena

450 € bez DPH
540 € s DPH

Variabilný symbol

2547


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.