Úverová analýza skratkou

Úverová analýza skratkou

Ciele

V rámci workshopu sa zrýchlenou formou a na príkladoch z praxe oboznámite s hlavnými princípmi úverovej analýzy firiem v slovenskom prostredí. Oboznámite sa s kľúčovými ukazovateľmi, podstatou práce s finančnými výkazmi a s metódou Rýchlej analýzy.
Cieľom workshopu je predstavenie metódy, ako si rýchlo nájsť vzťah úverovej analýze firmy, ako správne odhadnúť úverový potenciál a ako argumentovať v úverovej oblasti. Workshop je postavený na analýze niekoľkých firiem zo segmentu SB / SME a CORPORATE.
Účastníkom dávame možnosť preštudovať si náš stručný informačný materiál ešte pred absolvovaním kurzu. Zároveň dostanú možnosť spracovať si základný rozbor prípadových štúdií, ktoré budú počas workshopu preberané. Týmto spôsobom vieme účinnejšie využiť workshop na rozbor podstatných oblastí problematiky.

Účastníci

Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť  a zamestnanci firiem na pozíciách: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori.

Obsah

► Efektívna práca s finančnými výkazmi. Filtrovanie podstatných účtovných položiek a ich význam pre úverovú analýzu.
► Princíp Rýchlej úverovej analýzy – hlavné finančné ukazovatele a ich interpretácia, zrozumiteľne a v súvislostiach.
► Hodnotenie 5 základných oblastí finančného zdravia firmy: 1. Krytie dlhovej služby, 2. Rentabilita, 3. Zadĺženosť, 4. Aktivita (doby obratu), 5. Pracovný kapitál (a likvidita)
► Rýchly prehľad častých problémov a chýb pri posudzovaní úverov.
► Analýza kontrastných prípadov z praxe.

Lektori

Štefan M. -  špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Termín

1 deň

Miesto

Online