Úverová analýza skratkou

  • Cena kurzu
    285.6€
  • Najbližší termín
    01. 12. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Úverová analýza skratkou

Ciele

V rámci workshopu sa zrýchlenou formou a na príkladoch z praxe oboznámite s hlavnými princípmi úverovej analýzy firiem v slovenskom prostredí. Oboznámite sa s kľúčovými ukazovateľmi, podstatou práce s finančnými výkazmi a s metódou Rýchlej analýzy.
Cieľom workshopu je predstavenie metódy, ako si rýchlo nájsť vzťah úverovej analýze firmy, ako správne odhadnúť úverový potenciál a ako argumentovať v úverovej oblasti. Workshop je postavený na analýze niekoľkých firiem zo segmentu SB / SME a CORPORATE.
Účastníkom dávame možnosť preštudovať si náš stručný informačný materiál ešte pred absolvovaním kurzu. Zároveň dostanú možnosť spracovať si základný rozbor prípadových štúdií, ktoré budú počas workshopu preberané. Týmto spôsobom vieme účinnejšie využiť workshop na rozbor podstatných oblastí problematiky.

Účastníci

Zamestnanci bánk na pozíciách: vzťahoví manažéri SB / SME / Corporate, úveroví analytici, bankoví metodici, interní audítori so zameraním na úverovú oblasť  a zamestnanci firiem na pozíciách: finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci a účtovní audítori.

Obsah seminára

► Efektívna práca s finančnými výkazmi. Filtrovanie podstatných účtovných položiek a ich význam pre úverovú analýzu.
► Princíp Rýchlej úverovej analýzy – hlavné finančné ukazovatele a ich interpretácia, zrozumiteľne a v súvislostiach.
► Hodnotenie 5 základných oblastí finančného zdravia firmy: 1. Krytie dlhovej služby, 2. Rentabilita, 3. Zadĺženosť, 4. Aktivita (doby obratu), 5. Pracovný kapitál (a likvidita)
► Rýchly prehľad častých problémov a chýb pri posudzovaní úverov.
► Analýza kontrastných prípadov z praxe.

Lektori

Štefan M. špecialista na úverové riziko, finančné analýzy firiem s dlhoročnou praxou z oblasti bankovníctva.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

01. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 -17.00 hod. 

MS Teams 

Cena

238 € bez DPH
285.6 € s DPH

Variabilný symbol

2428

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.