Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva a protikrízové opatrenia

Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva a protikrízové opatrenia

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti pracovného práva po 1. januári 2010. Účastníci získajú informácie o novelách súvisiacich predpisov, zručnosti a vedomosti potrebné pre výkon práce. V rámci interaktívneho výkladu a riadenej diskusie sa oboznámia s konkrétnymi návodmi na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi. 

Účastníci

Seminár je určený najmä pre HR manažérov, HR personalistov a špecialistov. Je však vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o aktuálne informácie v oblasti pracovného práva. 

Obsah seminára

  • novela Zákonníka práce a vybrané otázky pracovného práva
  • novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení
  • nový zákon o rodičovskom príspevku
  • novela zákona o dani z príjmov (so zameraním na závislú činnosť)
  • ďalšie legislatívne zmeny ovplyvňujúce podmienky zamestnania
  • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných vedomostí. 

Lektori

Špecialistka v oblasti pracovného práva, personalistiky a miezd, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ. 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751