Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)

Ciele

Poskytnúť ucelený a komplexný pohľad na problematiku alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Zároveň objasniť význam a dôležitosť využitia dotknutého právneho inštitútu mimosúdneho riešenia sporov, a to nielen z pohľadu spotrebiteľa, ale predovšetkým s akcentom na predávajúceho vo forme účinného nástroja na predchádzanie súdnym sporom a možným negatívnym reputačným dopadom.   

Účastníci

Pracovníci reklamačných oddelení, auditu, compliance, pracovníci oddelenia starostlivosti o klientov, finanční sprostredkovatelia.

Obsah seminára

-        Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov /právny rámec/

-        Pôsobnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Náklady alternatívneho riešenia sporu

-        Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Povinnosti vyplývajúce predávajúcim zo Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

-        Čo musí predchádzať alternatívnemu riešeniu sporov /reklamačný proces/

-        Doručovanie v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Obligatórne odmietnutie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Fakultatívne odmietnutie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Začatie alternatívneho riešenia sporu

-        Postup a zásady alternatívneho riešenia sporu

-        Ukončenie alternatívneho riešenia sporu

-        Inštitút zastúpenia a počítania lehôt

-        Štátna správa v oblasti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

-        Kontrola nad dodržiavaním povinnosti poskytnúť súčinnosť

-        Príklady z praxe a diskusia

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043