Exekučný poriadok a jeho aplikácia v praxi

Exekučný poriadok a jeho aplikácia v praxi

Ciele

Vysvetliť aktuálne znenie prijatej novely a ukázať riešenia problémov, na ktoré legislatíva nemyslela.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú exekúciami a majú záujem o podrobný výklad najčastejších problémov v praxi.

Obsah seminára

  • 40 predchádzajúcich noviel a ich dopad na aplikačnú prax

Novela exekučného poriadku účinná od 1. 11. 2013

  • Publicita údajov o exekútorovi, zverejňovanie údajov na webovom sídle, zvýšenie transparentnosti
  • Dohľad nad činnosťou exekútorov,  kontrola exekučnej činnosti
  • Ochrana názvu „exekúcia“
  • Exekútor – miesto plnenia, započítanie plnenia
  • Vyúčtovanie exekučného  konania
  • Osobitný bankový účet, konečné vyúčtovanie exekučného konania
  • Trovy exekúcie pri zastavení exekúcie,  nemožnosť podania mimoriadneho dovolania

 

Novela  exekučného poriadku po 1. 6. 2014

  • Postup pri vymáhaní bagateľných pohľadávok
  • Riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

súdny exekútor s bohatými skúsenosťami

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751