Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní

Legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní

Pripravované novely a zákon o Komore verejných obstarávateľov

Ciele

Seminár oboznámi účastníkov s legislatívnymi zmenami zákona o verejnom obstarávaní.

Účastníci

Všetci zamestnanci bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorých sa dotýka zákon o verejnom obstarávaní.

Obsah seminára

Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania vrátane nových noviel a aplikácia v praxi

 • Príslušné ustanovenia zákona cez optiku rozsiahlej novely a ako sa pripraviť na praktickú aplikáciu
 • Príprava vo verejnom obstarávaní bude povinná
 • Nové finančné limity
 • Postupy zadávania zákaziek a zmeny najmä v DNS a podlimitných zákazkách
 • Nová výnimka zo zákona - „zákazka malého rozsahu“
 • Zásadné zmeny v zákazkách s nízkou hodnotou
  • Lehoty uchovávania dokumentácie z VO
 • Stavebné práce nebudú bežne dostupné. Naozaj ??
 • Predkladanie ponúk – úplný návrat k jednoobálkovému spôsobu
 • Určenie a preukazovanie splnenia podmienok účasti – opäť čestné vyhlásenie v podlimitných zákazkách
 • Osobitné podmienky zmluvy – možnosť žiadať ich preukázanie pred podpisom zmluvy – podmienky a následky
 • Zmeny v revíznych postupoch
  • K tomu úplná elektronizácia procesov (okrem výnimiek?? Podľa §20 ods. 7)
 • Ako napĺňať princíp transparentnosti v procesoch VO, hlavne pri ZNH
 • Predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, výber postupu verejného obstarávania
  • PHZ verzus prípravné trhové konzultácie
 • Požiadavky na predmet zákazky, opis predmetu zákazky
 • Druhy oznámení a ako ich spracovať
 • Výzva na predkladanie ponúk a súťažných podkladov (štruktúra, obsah, vrátane návrhu zmluvy)
 • Podmienky účasti, možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom
  • Zákon proti byrokracii a jeho dopad na preukazovanie podmienok účasti
 • Kritériá hodnotenia ponúk a ako ich stanoviť
 • Lehoty vo verejnom obstarávaní
 • Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk pri elektronickej komunikácii
 • Konflikt záujmov
 • Informačné povinnosti po uzatvorení zmluvy:
   • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile
   • informačné povinnosti voči úradu
   • informačné povinnosti voči uchádzačom, záujemcom
 • Zábezpeka – dĺžka trvania, zákaz predlžovania, poistenie záruky
 • Výkon dohľadu vo verejnom obstarávaní –námietkové konanie po staro-novom
 • Pripravovaná novela MF SF – povinnosť verejných obstarávateľov vystavovať a prijímať elektronické faktúry
 • Pripravovaný zákon Komora verejných obstarávateľov

Lektori

Lektorka patrí medzi vyhľadávaných lektorov v oblasti týkajúcej sa problematiky VO.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751