NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ účinná od 1.novembra 2017

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ účinná od 1.novembra 2017

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami v oblasti verejného obstarávania, a to najmä s novinkami, ktoré prináša novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017. Okrem predstavenia samotného obsahu novely sa seminár zameria aj na viaceré doterajšie problematické inštitúty verejného obstarávania.

Účastníci

Seminár je určený najmä verejným obstarávateľom, obstarávateľom, pracovníkom investičných útvarov a útvarov obstarávania, zamestnancom verejnej správy, advokátom, ako aj uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorí sa zaujímajú o problematiku verejného obstarávania a potrebujú sa oboznámiť s novinkami v tejto oblasti.

Obsah seminára

  • Nové druhy výnimiek - spôsob a aplikácia výnimiek
  • Zmeny v režime nákupu potravín - nový limit, aké možnosti dáva zákon na nákup potravín
  • Zmeny v podlimitných zákazkách - dobrovoľné EKS, možnosť reverznej súťaže aj na podlimitné zákazky
  • Zmeny v spôsobe vyhodnocovania podmienok účasti - najčastejšie chyby pri vyhodnocovaní podmienok účasti, možnosti stanovenia rôznych druhov podmienok účasti
  • Dynamický nákupný systém - možnosť uzavrieť rámcovú dohodu cez dynamický nákupný systém, výhody dynamického nákupného systému
  • Zelené verejné obstarávanie - zelený opis predmetu zákazky, ekologické kritériá na vyhodnotenie ponúk a/alebo podmienky účasti
  • Sociálny aspekt verejného obstarávania - zákazka pre sociálny podnik, sociálne kritériá na vyhodnotenie ponúk a/alebo podmienky účasti
  • Reverzné verejné obstarávanie - ako správne nastaviť súťaž, ako ju správne vyhodnotiť
  • Diskusia

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751