Najčastejšie nedostatky a porušenia zákona o verejnom obstarávaní

Najčastejšie nedostatky a porušenia zákona o verejnom obstarávaní

Ciele

Účastníci sa oboznámia s najkritickejšími  nedostatkami a problémami, ktorých sa pri uplatňovaní predmetného zákona dopúšťajú verejní obstarávatelia.

Účastníci

Seminár  je určený pre zamestnancov bánk, poisťovní, iných finančných inštitúcií ako aj ostatných firiem, ktorí sa dotýka zákon o verejnom obstarávaní.

Obsah seminára

Príprava verejného obstarávania

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 • výber postupu verejného obstarávania
 • opis predmetu zákazky
 • vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (výzvy na predkladanie ponúk) a súťažných podkladov
 • nastavenie podmienok účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

Vyhodnotenie ponúk   

 • otváranie ponúk
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky
 • postup podľa § 52, § 11 a § 56 zákona o verejnom obstarávaní
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk, konflikt záujmov

 

Výsledok verejného obstarávania

 • uzavretie zmluvy,
 • vrátenie zábezpeky,
 • zmena zmluvy, resp. uzavretie  dodatkov § 18

 

Informačné povinnosti

 • informačné povinnosti podľa § 166 zákona o verejnom obstarávaní,
 • povinnosti  podľa § 64 vo vzťahu k uverejňovaniu v profile,
 • informačné povinnosti voči úradu,
 • informačné povinnosti voči samotným uchádzačom, záujemcom,

Iné porušenia

Diskusia  počas výkladu

Metodické materiály k danej téme vrátane prezentácie

Lektori

Lektorka sa od roku 1996 sa venuje zákonu o verejnom obstarávaní a od roku 2000 aj lektorsky zabezpečuje vzdelávacie podujatia viažuce sa k téme verejného obstarávania.

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751